Hotărârea nr. 18 din 2022

privind participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului „Proiectarea și dezvoltarea unui sistem de management și control al eficienței energetice cu soluții rentabile pentru clădiri rezidențiale și educaționale” – acronim DOITSMARTER, finanțat prin programul Innovation Norway pentru Energie, Domeniul Cercetare și Dezvoltare

 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 18

privind participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului Proiectarea și dezvoltarea unui sistem de management și control al eficienței energetice cu soluții rentabile pentru clădiri rezidențiale și educaționale” – acronim DOITSMARTER, finanțat prin programul Innovation Norway pentru Energie, Domeniul Cercetare și Dezvoltare

 

Consiliul local al Municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 27 ianuarie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului „Proiectarea și dezvoltarea unui sistem de management și control al eficienței energetice cu soluții rentabile pentru clădiri rezidențiale și educaționale” – acronim DOITSMARTER, finanțat prin programul Innovation Norway pentru Energie, Domeniul Cercetare și Dezvoltare inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 37/21.01.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 7294/20.01.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 7745/21.01.2022 al Compartimentului relații internaționale, parteneriate și inovare urbană din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Văzând prevederile:

Având în vedere prevederile art. 20 (1) lit. „a”, lit.„h”, lit. „i” și art.24(2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 (2) lit. „e” coroborat cu art. 129 (9) lit. „a”, ale art. 139 (3) lit. ”d”, ale art. 196 (1) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificat și completat ulterior,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Se aprobă participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului „Proiectarea și dezvoltarea unui sistem de management și control al eficienței energetice cu soluții rentabile pentru clădiri rezidențiale și educaționale” – acronim DOITSMARTER, finanțat prin programul Innovation Norway pentru Energie, Domeniul Cercetare și Dezvoltare şi a cheltuielilor aferente acestuia, cât şi asigurarea fondurilor necesare implementării proiectului anterior menţionat în contextul cofinanţării dezvoltării şi testării unui sistem de management energetic pentru clădiri, capabil să gestioneze surse de energie regenerabilă într-un bloc de locuinţe sociale din municipiu, în perioada de implementare, raportare şi decontare de maxim 28 luni şi de utilizare şi mentenanţă de minim 60 de luni de la instalare în cazul în care soluţia rămâne în locaţia de test.

Art.2 Se aprobă implementarea proiectului „Proiectarea și dezvoltarea unui sistem de management și control al eficienței energetice cu soluții rentabile pentru clădiri rezidențiale și educaționale” – acronim DOITSMARTER, de către Municipiul Alba Iulia conform programului, scrisorii de ofertă, contractului de grant şi conform ghidului de implementare, precum şi contractarea în cadrul unui proces de achiziţie publică a investiţiilor, echipamentelor şi serviciilor necesare (ex. consultanţă - proiectare, instalare, audit, training, publicitate şi promovare).

Art.3 Se confirmă faptul că valoarea TVA aferentă proiectului nu va fi recuperată şi că valoarea totală a bugetului eligibil nu va fi depăşită.

Art.4 Municipiul Alba Iulia se angajează să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile decontării sumei de grant de maxim 57639 euro, cheltuieli eligibile, de către unitatea de implementare Innovation Norway conform condiţiilor din contractul de finanţare şi ghidului de implementare al proiectului și se angajează să susțină din din surse proprii suma de 10.212 euro pentru susținerea contribuției proprii eligibile în proiect.

Art.5 Municipiul Alba Iulia se angajează să asigure resursele financiare necesare unor eventuale cheltuieli neeligibile, respectiv conexe sau suplimentare necesare implementării proiectului, fără de care acesta nu s-ar putea realiza.

Art.6 Se mandatează Primarul municipiului Alba Iulia să reprezinte Municipiul Alba Iulia în calitate de beneficiar în cadrul proiectului „Proiectarea și dezvoltarea unui sistem de management și control al eficienței energetice cu soluții rentabile pentru clădiri rezidențiale și educaționale” – acronim DOITSMARTER, în relaţia cu Innovation Norway sau alţi parteneri şi să semneze toate actele ce derivă din procesul de elaborare, depunere, precontractare, contractare, implementare şi raportare în cadrul proiectului.

Art.7 Se mandatează Primarul municipiului Alba Iulia să delege responsabilităţi şi să monitorizeze implementarea proiectului „Proiectarea și dezvoltarea unui sistem de management și control al eficienței energetice cu soluții rentabile pentru clădiri rezidențiale și educaționale” – acronim DOITSMARTER, prin Dispoziţii/ Note Interne/ Rapoarte/ Planuri de implementare/ Referate/ alte documente specifice, în conformitate cu modul de organizare şi funcţionare specific Administraţiei Publice Locale, cu dispoziţiile legale aplicabile Contractului de finanţare, bugetelor subsecvente şi procedurilor tehnice şi financiare de implementare stabilite de autoritatea finanţatoare.

Art.8 Se aprobă înființarea Unităţii de Management a Proiectului pentru proiectul „Proiectarea și dezvoltarea unui sistem de management și control al eficienței energetice cu soluții rentabile pentru clădiri rezidențiale și educaționale” – acronim DOITSMARTER, menționat mai sus şi se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, respectiv Statul de funcţii al Unităţii de Management a Proiectului, conform anexelor nr.1 şi nr.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9 Se angajează Compartimentul relații internaționale, parteneriate și inovare urbană din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia pentru a duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.10 Prezenta hotărâre poate fi atacată în condițiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.11 Hotărârea se va comunica către:

  • Primarul municipiului Alba Iulia

  • Instituţia Prefectului - Judeţul Alba

  • Direcţia cheltuieli

  • Serviciul achiziţii publice

  • Direcţia tehnică, dezvoltare

  • Birou Informatică

  • Compartimentul relații internaționale, parteneriate și inovare urbană

  • Biroul resurse umane

  • Direcția programe

 

 

 

Alba Iulia, 27 ianuarie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                         Contrasemnează,
       Consilier                                                                                   Secretar general
Tudorașcu Raul Sebastian                                                                         Jeler Marcel      

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 18 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 85,71 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex