Hotărârea nr. 188 din 2022

privind aprobarea depunerii proiectului “RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE-COLEGIUL NAȚIONAL HOREA CLOȘCA ȘI CRIȘAN DIN MUNCIPIUL ALBA IULIA” si participarea la Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5- Valul renovării

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 188

privind aprobarea depunerii proiectului RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE-COLEGIUL NAȚIONAL HOREA CLOȘCA ȘI CRIȘAN DIN MUNCIPIUL ALBA IULIA” si participarea la Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5- Valul renovării

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 30 martie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului “RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE-COLEGIUL NAȚIONAL HOREA CLOȘCA ȘI CRIȘAN DIN MUNCIPIUL ALBA IULIA” si participarea la Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5- Valul renovării inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 198/30.03.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr.37216/30.03.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr.37392/30.03.2022 al Biroului întreținere și reparații clădiri din cadrul Direcției tehncie, dezvoltare din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Văzând prevederile Ghidului de finanțare al Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5- Valul renovării, Axa 2 -Schema de Granturi pentru Eficiență Energetică și Reziliență în Clădiri Publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată a clădirilor publice, apel PNRR/2022/C5/B.2.1/1, aprobat prin Ordinul 441/2022 al Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației;

Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129(2) lit. ”b” coroborat cu art. 129(4) lit. ”f”, ale 139(1) și art. 196(1) lit.”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Aprobă proiectul “RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE-COLEGIUL NAȚIONAL HOREA CLOȘCA ȘI CRIȘAN DIN MUNCIPIUL ALBA IULIA” având valoarea totală eligibilă în sumă de 14.261.635,61 lei (fără TVA), în cadrul PNRR - Compenenta 5 – Valul renovării.

Art.2 Municipiul Alba Iulia se angajează să finanțeze toate cheltuielile neeligibile care asigură implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico-economice/contractul de lucrări, solicitate în etapa de implementare;

Art.3 Aprobă descrierea sumară a investiției propusă prin proiect conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5 Direcția programe și Direcția tehnică, dezvoltare din aparatul de specialitate a Primarului vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.6 Hotărârea se va comunica către:

- Primarului Municipiului Alba Iulia

- Instituția Prefectului -Județul Alba

- Direcția cheltuieli

- Direcția tehnică, dezvoltare

- Direcția juridică, administrație publică locală

- Direcția programe

 

 

Alba Iulia, 30 martie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                                                                 Contrasemnează,
          Consilier                                                                                                                          Secretar general  
  Tudorașcu Raul Sebastian                                                                                                                  Jeler Marcel          

 

 

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 18 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 85,71 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex