Hotărârea nr. 189 din 2022

privind aprobarea alocării sumei de până la 5000 lei din bugetul local, capitolul Asistență socială, pentru organizarea evenimentului ”Ziua internațională a romilor – 8 aprilie”, în anul 2022

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 189

privind aprobarea alocării sumei de până la 5000 lei din bugetul local, capitolul Asistență socială, pentru organizarea evenimentului ”Ziua internațională a romilor – 8 aprilie”, în anul 2022

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 30 martie 2022;

Având în vedere adresa Asociației Romilor „AVEN SHEAVALE - Veniți Băieți”, nr. 37042/29.03.2022; referatul de aprobare nr. 37297/30.03.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 37439/30.03.2022 al Direcției de Asistență Socială din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Văzând prevederile art.2 (3), art.5 lit. ”i” și ”r” și art.6 ”cc” din Legea nr. 292/2011 - Legea asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare; art.1 și art.2 (1) din Legea nr. 66 din 22 martie 2006 pentru consacrarea zilei de 8 aprilie ca „Sărbătoarea etniei romilor din România”;

În temeiul prevederilor art. 129(14), art. 139(1) și art. 196(1) lit. a), din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Aprobă organizarea evenimentului „Ziua internațională a romilor – 8 aprilie” de către Municipiul Alba Iulia, județul Alba.

Art.2. Aprobă alocarea sumei de până la 5000 lei din bugetul local, capitolul Asistență Socială, pentru organizarea evenimentului „Ziua internațională a romilor – 8 aprilie” , în anul 2022.

Art.3 Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004- Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4. Direcția de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia și Direcţia Cheltuieli din Aparatul de specialitate al primarului municipiului Alba Iulia vor duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art. 5. Hotărârea se comunică:

- Instituției Prefectului-Județul Alba;

- Primarului municipiului Alba Iulia;

- Direcției de Asistenţă Socială

- Direcţiei de cheltuieli

- Asociației Romilor „AVEN SHEAVALE - Veniți Băieți”.

 

 

 

Alba Iulia, 30 martie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                                                                Contrasemnează,
           consilier                                                                                                                       Secretar general
Tudorașcu Raul                                                                                                                        Jeler Marcel

 

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 19 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 100% din numărul consilierilor prezenți;

P.B.C.3ex