Hotărârea nr. 19 din 2022

privind aprobarea proiectului cadru „Alba Iulia are Skepsis” pentru anul 2022

 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 19

privind aprobarea proiectului cadru „Alba Iulia are Skepsis” pentru anul 2022

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 27 ianuarie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului cadru „Alba Iulia are Skepsis” pentru anul 2022 inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 35/21.01.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 7549/ 21.01.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 7732/21.01.2022 al al Compartimentului relații internaționale, parteneriate și inovare urbană din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Văzând prevederile Programului european Tineret în Acţiune, Manualul de implementare al Programului, Documentul Tehnic de Lucru al Programului, Ghidul de Finanțare si anexele subsecvente și Raportul tehnico-financiar aprobat de către Comisia Europeană pentru rambursarea cheltuielilor aferente organizării Festivalului Apollo, ediția I;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia nr. 13 din 2017 privind aprobarea protocolului de cooperare dintre Municipiul Alba Iulia și Asociația Grupul Skepsis pe o perioadă de 10 ani;

În temeiul prevederilor art.129 (14), 139 (1) și art. 196 (1) lit.”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificată și completată ulterior,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Se aprobă proiectul cadru „Alba Iulia are Skepsis” pentru anul 2022, în baza protocolului de cooperare dintre Municipiul Alba Iulia și Asociația Grupul Skepsis aprobat prin Hotărârea nr. 13 din 2017 a Consiliului local al Municipiului Alba Iulia, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Municipiul Alba Iulia se angajează să previzioneze și să aloce din bugetul local al municipiului Alba Iulia pentru anul 2022, suma de 98.000 lei.

Art.3 Compartimentul relații internaționale, parteneriate și inovare urbană din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.4 Prezenta hotărâre poate fi atacată în condițiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5 Hotărârea se va comunica către:

  • Primarul Municipiului Alba Iulia

  • Instituţia Prefectului - Judeţul Alba

  • Relații internaționale, parteneriate și inovare urbană

  • Asociația Grupul Skepsis

 

 

 

 

Alba Iulia, 27 ianuarie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                 Contrasemnează,
      Consilier                                                                           Secretar general
Tudorașcu Raul Sebastian                                                              Jeler Marcel      

 

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 17 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 89,47 % din numărul consilierilor prezenți.

P.M.3ex