Hotărârea nr. 190 din 2022

privind aprobarea participării în cadrul proiectului “Achiziționarea a 16 vehicule nepoluante noi cu emisii zero de gaze de eșapament: autobuze electrice la nivelul Municipiului Alba Iulia”, a notei de fundamentare a investiției și a cheltuielilor legate de proiect

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 190

privind aprobarea participării în cadrul proiectului Achiziționarea a 16 vehicule nepoluante noi cu emisii zero de gaze de eșapament: autobuze electrice la nivelul Municipiului Alba Iulia, a notei de fundamentare a investiției și a cheltuielilor legate de proiect

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 30 martie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea participării în cadrul proiectului “Achiziționarea a 16 vehicule nepoluante noi cu emisii zero de gaze de eșapament: autobuze electrice la nivelul Municipiului Alba Iulia, a notei de fundamentare a investiției și a cheltuielilor legate de proiect inițiat de primarul municipiuuli Alba Iulia și înregistrat cu numărul 202/30.03.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 37442/30.03.2022 al Primarului municipiuuli Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 37453/30.03.2022 al Compartimentului relații internaționale, parteneriate și inovare urbană din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Văzând prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 şi nr. 1107/70 ale Consiliului;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând prevederile Ghidului solicitantului Componentei 10 - Fondul Local din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) ;

În temeiul prevederilor art.129(2) lit. ”b”, ale art. 139 (3) lit. ”d” și ale art. 196 (1) lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Se aprobă participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului “Achiziționarea a 16 vehicule nepoluante noi cu emisii zero de gaze de eșapament: autobuze electrice la nivelul Municipiului Alba Iulia” în cadrul Componentei 10 - Fondul Local din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Art.2 Se aprobă nota de fundamentare a investiției, conform anexei nr.1.

Art.3 Se aprobă descrierea sumară a investiției, conform anexei nr.2.

Art.4 Se aprobă valoarea totală fără TVA a proiectului în cuantum de 9.936.000 Euro fără TVA respectiv 48.911.947,2 lei la care se adaugă cheltuielile de TVA conform prevederilor legale în vigoare care vor fi asigurate de la bugetul de stat.

Art.5 Se aprobă suportarea din bugetul local a eventualelor cheltuieli neeligibile corespunzătoare investiţiilor în cadrul proiectului „Achiziționarea a 16 vehicule nepoluante noi cu emisii zero de gaze de eșapament: autobuze electrice la nivelul Municipiului Alba Iulia” care nu pot fi finanțate din bugetul de proiect și fără de care proiectul nu poate fi implementat.

Art.6 Se vor asigura din bugetul local sumele reprezentând cheltuielile conexe ce pot apărea pe durata implementării activităţilor proprii ale proiectului „Achiziție de mijloace de transport public –autobuze electrice”, pentru implementarea în condiții optime a investiţiilor propuse şi a activităţilor complementare acestora,care nu pot fi finanțate din bugetul de proiect și fără de care proiectul nu poate fi implementat.

Art.7 Se mandatează Primarul Municipiului Alba Iulia să reprezinte solicitantul Municipiul Alba Iulia în relaţia cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației pe durata de pregătire a proiectului și a contractării, respectiv implementării proiectului.

Art.8 Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9 Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.10 Direcția tehnică, dezvoltare și Compartimentul relații internaționale, parteneriate și inovare urbană din cadrul aparatului de specialitate al Primarului vor duce la îndeplinire sarcinile ce decurg din prezenta hotărâre.

Art.11 Hotărârea va fi comunicată către:

  • Primarul municipiului Alba Iulia

  • Instituția Prefectului - Județul Alba

  • Direcția cheltuieli

  • Direcția tehnică, dezvoltare

  • Compartimentul relații Internaționale, parteneriate și inovare urbană

  • Direcția programe

 

 

Alba Iulia, 30 martie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                                                                    Contrasemnează,
            Consilier                                                                                                                             Secretar general  
Tudorașcu Raul Sebastian                                                                                                                  Jeler Marcel    

 

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 20 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 95, 23 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex