Hotărârea nr. 191 din 2022

privind aprobarea depunerii proiectului “CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN MUNICIPIUL ALBA IULIA – LICEUL TEHNOLOGIC ALEXANDRU DOMȘA” si participarea la Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5- Valul renovării

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 191

privind aprobarea depunerii proiectului “CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN MUNICIPIUL ALBA IULIA – LICEUL TEHNOLOGIC ALEXANDRU DOMȘA” si participarea la Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5- Valul renovării

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință extraordinară cu convocare de îndată la data de 08 aprilie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului “CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN MUNICIPIUL ALBA IULIA – LICEUL TEHNOLOGIC ALEXANDRU DOMȘA si participarea la Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5- Valul renovării - inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 206/08.04.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 42078/08.04.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 42092/08.04.2022 al Direcției programe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Văzând prevederile Ghidului de finanțare al Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5- Valul renovării, Axa 2 -Schema de Granturi pentru Eficiență Energetică și Reziliență în Clădiri Publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată a clădirilor publice, apel PNRR/2022/C5/B.2.1/1, aprobat prin Ordinul 441/2022 al Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației;

Având în vedere prevederilor Legii nr.273 din 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129(2) lit. „b” coroborat cu art.129(4) lit. „f” ale art.139(1) și art. 196(1), lit. „a” din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

 

HOTĂRĂȘTE:

 

ART 1. Aprobă proiectul “CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN MUNICIPIUL ALBA IULIA – LICEUL TEHNOLOGIC ALEXANDRU DOMȘA” având valoarea totală eligibilă în sumă de 22.500.305,00 lei (fără TVA), în cadrul PNRR - Compenenta 5 – Valul renovării;

ART 2. Municipiul Alba Iulia se angajează să finanțeze toate cheltuielile neeligibile care asigură implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico-economice/contractul de lucrări, solicitate în etapa de implementare;

ART 3. Aprobă descrierea sumară a investiției propusă prin proiect conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.4. Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004, Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

ART.5. Direcția Programe și Direcția Tehnică, Dezvoltare din aparatul de specialitate al primarului municipiului Alba Iulia vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART 6. Hotărârea se comunică:

- Primarului Municipiului Alba Iulia;

- Instituției Prefectului -Județul Alba;

- Direcției Cheltuieli;

- Direcției Tehnică, Dezvoltare;

- Direcției Juridică

- Direcției Programe;

 

 

 

Alba Iulia, 08 aprilie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                                                                           Contrasemnează,
         consilier                                                                                                                                    Secretar general
Nanu Dana Elisabeta                                                                                                                               Jeler Marcel    

 

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 16 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 76,19% din numărul consilierilor în funcție.

P.B.C.3ex