Hotărârea nr. 194 din 2022

privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului domnului consilier local Holhoș Teodor

 
 
ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 194

privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului domnului consilier local Holhoș Teodor

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 27 aprilie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului domnului consilier local Holhoș Teodor - inițiat de Primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 209/12.04.2022;

Având în vedere adresa înregistrată sub nr. 38141/31.03.2022 la Primăria municipiului Alba Iulia, prin care domnul Holhoș Teodor își înaintează demisia din calitatea de consilier local din cadrul Consiliul local al municipiului Alba Iulia;

Văzând referatul constatator înregistrat sub nr. 38591/01.04.2022 întocmit de Secretarul general al municipiului Alba Iulia; referatul de aprobare nr. 43424/12.04.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 43653/12.04.2022 al Serviciului administrație publică locală, juridic, contencios și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

Având în vedere art. 57 alin.(2) lit. „a”, alin.(3), alin.(6) și alin.(7) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al municipiului Alba Iulia aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr. 485/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a Consiliului Local al municipiului Alba Iulia;

Văzând prevederile art. 204 alin.(2) lit. „a”, alin.(3), alin.(6) și alin.(7) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 139 alin.(1) și ale art. 196 alin.(1) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se constată încetarea, de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei normale a mandatului domnului Holhoș Teodor, ales consilier local la alegerile locale din data de 27.09.2020, pe lista de candidați a Alianței USR PLUS.

Art.2. Se declară vacant locul ocupat de domnul Holhoș Teodor în cadrul Consiliului local al municipiului Alba Iulia

Art.3. Hotărârea poate fi contestată în condițiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4.Secretarul general al municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire prevederile în vederea validării supleantului.

Art. 5. Hotărârea se va comunica :

  • Primarului municipiului Alba Iulia;

  • Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba;

  • Judecătoriei Alba Iulia

  • domnului Holhoș Teodor.

 

 

 

Alba Iulia, 27 aprilie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                     Contrasemnează,
   consilier                                                                                   Secretar general
Nanu Dana Elisabeta                                                                        Jeler Marcel      

 

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 18 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 90,00% din numărul consilierilor prezenți.

P.B.C.3ex