Hotărârea nr. 195 din 2022

privind execuţia bugetului general de venituri şi cheltuieli pe trimestrul I anul 2022 al Municipiului Alba Iulia

 
 
ROMANIA
JUDETUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 195

privind execuţia bugetului general de venituri şi cheltuieli pe trimestrul I anul 2022 al Municipiului Alba Iulia

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 27 aprilie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind execuţia bugetului general de venituri şi cheltuieli pe trimestrul I anul 2022 al Municipiului Alba Iulia inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 241/18.04.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 45830/18.04.2022 al Primarului Municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 45975/18.04.2022 al Direcției cheltuieli din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Văzând prevederile art. 49 (12) și (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile şi completarile ulterioare şi ale Legii nr. 317/2021 - Legea bugetului de stat pe anul 2022;

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 43/09.02.2022 a Consiliului local privind aprobarea bugetului general de venituri si cheltuieli al Municipiului Alba Iulia, modificată și completată ulterior;

În temeiul prevederilor art.129(2) lit.”b” coroborat cu art.129(4) lit “a”, ale art. 139 (3) lit.’’a” şi ale art.196(1) lit.“a”din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Aprobă contul de executie al bugetului general de venituri şi cheltuieli al Municipiului Alba Iulia pe trimestrul I anul 2022, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.2 Directia cheltuieli din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, va duce la îndeplinire deciziile din prezenta hotărâre.

Art.3 Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4 Hotărârea se va comunica :

- Primarului municipiului Alba Iulia

- Institutiei Prefectului – Judetul Alba

- Direcţiei cheltuieli

 

 

 

Alba Iulia, 27 aprilie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                            Contrasemnează,
  Consilier                                                                                           Secretar general
Nanu Dana Elisabeta                                                                              Jeler Marcel   

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 18 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 85,71 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.5ex