Hotărârea nr. 196 din 2022

privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2023

 
 
ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR.196

privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2023

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 27 aprilie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2023 inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 211/13.04.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 44220/13.04.2022 al Primarul municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 44492/14.04.2022 al Direcției venituri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Având în vedere rata inflației pentru anul 2021 comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației;

Văzând prevederile art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 507/2021 a Consiliului local privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale, alte taxe, taxe speciale și amenzile aplicabile în anul 2022, modificată și completată ulterior;

În temeiul prevederilor art. 87 (3), art. 129 (2) lit. ”b” coroborat cu art. 129(4) lit. ”c”, art. 139(3) lit. ”c” și ale art. 196(1) lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificat și completat ulterior,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Pentru anul fiscal 2023 orice impozit sau orice taxă locală, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei sume în lei și care constituie venit la bugetul local al municipiului Alba Iulia se indexează cu rata inflației pe anul 2021, respectiv 5,1% aplicată la impozitele și taxele locale stabilite în anul fiscal 2022.

Art.2 Prin excepţie de la prevederile art. 1, sumele prevăzute în tabelul prevăzut la art. 470 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se indexează anual în funcţie de rata de schimb a monedei euro în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii octombrie a fiecărui an şi publicată în Jurnalul Uniunii Europene şi de nivelurile minime prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri. Cursul de schimb a monedei euro şi nivelurile minime, exprimate în euro, prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri se comunică pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Art.3 În hotărârea privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale, alte taxe, taxe speciale și amenzile aplicabile în anul 2023, orice impozite sau orice taxe locale, care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei sume în lei și care constituie venit la bugetul local al municipiului Alba Iulia, vor fi calculate ținându-se cont de rata inflației pe anul 2021, respectiv 5,1% aplicată la impozitele și taxele locale stabilite în anul fiscal 2022. În cazul sumelor menționate în tabelul prevăzut la art. 470 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se aplică dispozițiile art. 2.

Art.4 Prezenta hotărâre poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5 Direcția venituri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului va aduce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.6 Prezenta hotărâre se comunică:

 • Primarului municipiului Alba Iulia

 • Instituției Prefectului - Județul Alba

 • Direcţiei venituri

 • Direcţiei cheltuieli

 • Direcţiei urbanism, amenajarea teritoriului

 • Direcţiei tehnică, dezvoltare

 • Serviciului public “Administrarea Patrimoniului Local”

 • Serviciului public comunitar pentru cadastru și agricultură

 • Serviciului poliția locală

 • Compartimentului registrul agricol

 • Serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor

 • Biroului digitalizare

 • Compartiment informare, presă, comunicare și relații publice

 • Biroului informatică

 • Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Alba

 • Poliţiei Municipiului Alba Iulia

 • Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Alba

 • Direcției de Sănătate Publică Alba

 • Camerei Notarilor Publici Alba Iulia

 • Presei

 

 

 

Alba Iulia, 27 aprilie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                               Contrasemnează,
       Consilier                                                                         Secretar general
Nanu Dana Elisabeta                                                                  Jeler Marcel    

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 18 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 85,71 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex