Hotărârea nr. 197 din 2022

privind acordarea de înlesniri la plată unor persoane

 
 
ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 197

privind acordarea de înlesniri la plată unor persoane

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 27 aprilie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea de înlesniri la plată unor persoane inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 212/14.04.2022;

Văzând cererea depusă de doamna Duțu Lucreția, domiciliată în Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 160, jud. Alba, înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr. 37416/30.03.2022 și cererea depusă de Asociația Cosmina „Centrul de promovare a valorilor vieții” cu sediul în Alba Iulia, str. Vasile Goldiș, bl. 9BCD, ap. 2, jud. Alba, CUI 24668687, înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr. 37678/30.03.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 44212/13.04.2022 al Primarul municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 44549/14.04.2022 al Direcției venituri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Văzând prevederile art. 9 (3) din Hotărârea nr. 507/2021 a Consiliului local privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale, alte taxe, taxe speciale și amenzile aplicabile în anul 2022 modificată și completată ulterior;

Având în vedere prevederile art. 456 (2) lit. ”c” și ”d” din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 87 (3), art. 129 (2) lit. ”b” coroborat cu art.129 (4) lit. ”c”, art. 139 (3) lit. ”c” și art. 196(1) lit.”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Aprobă scutirea doamnei Duțu Lucreția, domiciliată în Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 160, județul Alba și a domnului Duțu Ion, domiciliat în sat Ampoița, nr. 135A, județul Alba, de la plata impozitului pe clădiri aferent anului 2022 pentru clădirea situată administrativ în Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 160, jud. Alba, doar pentru fostele funcțiuni pizzerie, restaurant și pensiune, actualmente având destinația de Centru rezidențial pentru persoane vârstnice, aflată în folosința Asociației Transilvania Senior, cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 160, județul Alba.

Art.2 Aprobă scutirea Asociației Cosmina „Centrul de promovare a valorilor vieții” cu sediul în Alba Iulia, str. Vasile Goldiș, bl. 9BCD, ap. 2, județul Alba, CUI 24668687, de la plata taxei pe clădiri aferentă anului 2022 pentru clădirea Centrală Termică nr. 4 situat în Alba Iulia, str. Vasile Goldiș, nr. 20A, județul Alba.

Art.3 Direcția de Venituri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4 Prezenta hotărâre poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5 Hotărârea se va comunica:

  • Primarului municipiului Alba Iulia

  • Instituției Prefectului – județul Alba

  • Direcției Venituri

  • doamnei Duțu Lucreția, cu domiciliul în Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 160

  • domnului Duțu Ion, domiciliat în sat Ampoița, nr. 135A

  • Asociației Cosmina „Centrul de promovare a valorilor vieții” cu sediul în Alba Iulia, str. Vasile Goldiș, bl. 9BCD, ap. 2

 

 

 

Alba Iulia, 27 aprilie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                              Contrasemnează,
   Consilier                                                                                            Secretar general
Nanu Dana Elisabeta                                                                                  Jeler Marcel    

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 18 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 85,71 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex