Hotărârea nr. 198 din 2022

privind aprobarea încheierii Acordului de colaborare între Municipiul Alba Iulia şi Serviciul de Telecomunicații Speciale, privind realizarea în comun de activități, servicii, proiecte, care să conducă la asigurarea de servicii de tehnologia informației și de comunicații

 
 
ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 198

privind aprobarea încheierii Acordului de colaborare între Municipiul Alba Iulia şi Serviciul de Telecomunicații Speciale, privind realizarea în comun de activități, servicii, proiecte, care să conducă la asigurarea de servicii de tehnologia informației și de comunicații

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 27 aprilie 2022;

Luând în dezbtere proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de colaborare între Municipiul Alba Iulia şi Serviciul de Telecomunicații Speciale, privind realizarea în comun de activități, servicii, proiecte, care să conducă la asigurarea de servicii de tehnologia informației și de comunicații inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 208/12.08.2022;

Având în vedere Adresa Serviciului de Telecomunicații Speciale nr. 383361/07.04.2022, înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr. 41834/07.04.2022, prin care se solicită încheierea unui acord de colaborare privind realizarea în comun de activități, servicii, proiecte, care să conducă la asigurarea de servicii de tehnologia informației și de comunicații;

Văzând referatul de aprobare nr. 43426/12.04.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 43656/12.04.2022 al Serviciului administrație publică locală, juridic contencios din cadrul Direcției juridică, administrație publică locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

Având în vedere prevederile art. 4 (1) din Legea nr. 92/1996 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Telecomunicații Speciale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 (2) lit. ”e” coroborat cu art.129 (9) lit. ”a”, ale art. 139(3) lit. ”f” și ale art. 196(1) lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Aprobă încheierea Acordului de colaborare între Municipiul Alba Iulia şi Serviciul de Telecomunicații Speciale, privind realizarea în comun de activități, servicii, proiecte, care să conducă la asigurarea de servicii de tehnologia informației și de comunicații, anexă la prezenta hotărâre.

Art.2 Se împuternicește Primarul municipiului Alba Iulia, domnul Pleșa Gabriel Codru, pentru a semna Acordul de colaborare și eventuale acte adiționale ulterioare, între Municipiul Alba Iulia și Serviciul de Telecomunicații Speciale privind realizarea în comun de activități, servicii, proiecte, care să conducă la asigurarea de servicii de tehnologia informației și de comunicații.

Art.3 Direcția juridică, administrație publică locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinisre sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.4 Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5 Hotărârea se comunică:

  • Primarului municipiului Alba Iulia

  • Instituției Prefectului - Județul Alba

  • Serviciului de Telecomunicații Speciale

  • Direcției juridică, administrație publică locală

 

 

 

Alba Iulia, 27 aprilie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                                Contrasemnează,
   Consilier                                                                                               Secretar general 
Nanu Dana Elisabeta                                                                                    Jeler Marcel    

 

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 17 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 80,95 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex