Hotărârea nr. 199 din 2022

privind modificarea Hotărârii nr. 106/30.03.2021 a Consiliului Local al municipiului Alba Iulia, modificată și completată prin Hotărârea nr. 199/27.04.2021 a Consiliului Local al municipiului Alba Iulia

 
 
ROMANIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 199

privind modificarea Hotărârii nr. 106/30.03.2021 a Consiliului Local al municipiului Alba Iulia, modificată și completată prin Hotărârea nr. 199/27.04.2021 a Consiliului Local al municipiului Alba Iulia

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 27 aprilie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 106/30.03.2021 a Consiliului Local al municipiului Alba Iulia, modificată și completată prin Hotărârea nr. 199/27.04.2021 a Consiliului Local al municipiului Alba Iulia inițiat de primarul municipiul Alba Iulia și înregistrat cu numărul 229/18.04.2022;

Văzând adresa Ministerului Sportului nr. 4346/06.04.2022 înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr. 43885/13.04.2022 prin care se solicită modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr. 106/30.03.2021, în sensul înlocuirii din cuprinsul hotărârii a sintagmei „Ministerul Tineretului și Sportului” cu sintagma „Ministerul Sportului” și a sintagmei „ Direcția județeană pentru Sport și Tineret Alba” cu sintagma „Direcția Județeană de Sport Alba”, ca urmare a reorganizării Ministerului Sportului;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 45579/18.04.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 45894/18.04.2022 al Serviciului administrație publică locală, juridic contencios din cadrul Direcției juridică, administrație publică locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

Văzând Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba Iulia nr. 106/30.03.2021, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr. 199/27.04 .2021;

Având în vedere prevederile HG nr. 25/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sportului, ale art. 3(1) și (4) și ale art. 4 (8) și (11) din OUG nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129(14), art. 139(1) și ale art. 196 (1) lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.I Se modifică Hotărârea nr. 106/30.03.2021 a Consiliului Local al municipiului Alba Iulia, modificată și completată prin Hotărârea nr. 199/27.04.2021 a Consiliului Local al municipiului Alba Iulia, în sensul că, în tot cuprinsul hotărârii, se înlocuiește sintagma „Ministerul Tineretului și Sportului” cu sintagma „Ministerul Sportului”, iar sintagma „Direcția județeană pentru Sport și Tineret Alba” se va înlocui cu sintagma „Direcția Județeană de Sport Alba”.

Art.II Hotărârea va fi dusă la îndeplinire de către Serviciului administrație publică locală, juridic contencios din Direcția juridică, administrație publică locală din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia.

Art.III Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. IV Hotărârea se comunică:

  • Primarului municipiului Alba Iulia

  • Instituției Prefectului - Județul Alba

  • Direcției juridice, administrație publică locală

  • Serviciului public comunitar pentru cadastru şi agricultură

  • Serviciului contracte, patrimoniu

  • Ministerului Sportului

 

 

 

Alba Iulia, 27 aprilie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                          Contrasemnează,
    Consilier                                                                                      Secretar general
Nanu Dana Elisabeta                                                                             Jeler Marcel     

 

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 17 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 100 % din numărul consilierilor prezenți.

P.M.3ex