Hotărârea nr. 2 din 2022

cu privire la aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare al bugetului local, aferent anului 2021, in suma de 1.145.599,84 lei, din excedentul anilor precedenti.

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 2

cu privire la aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare al bugetului local, aferent anului 2021, in suma de 1.145.599,84 lei, din excedentul anilor precedenti.

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință extraordinară la data de 7 ianuarie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare al bugetului local, aferent anului 2021, in suma de 1.145.599,84 lei, din excedentul anilor precedenti - inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 01/03.01.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 54/03.01.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 99/03.01.2022 al Direcției cheltuieli din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Văzând Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.1536/2021 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind încheierea exercitiului bugetar al anului 2021, modificat prin OMFP nr.1568/2021;

Având în vedere prevederile art.58(1) lit.”c” din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii 15/2021-Legea bugetului de stat pe anul 2021:

În temeiul prevederilor art. 129(2) lit.”b” coroborat cu art. 129(4) lit “a”, ale art.139(3) lit.’’a” și ale art.196 (1) lit. “a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificat și completat ulterior,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Aprobă acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare al bugetului local, aferent anului 2021, in suma de 1.145.599,84 lei, din excedentul anilor precedenti.

Art.2. Prezenta hotărâre poate fi contestată în condițiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3. Direcţia cheltuieli aflată în aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, va aduce la îndeplinire prevederile din prezenta hotărâre.

Art.3 Hotărârea se comunică:

- Primarului Municipiului Alba Iulia

- Institutiei Prefectului – Județul Alba

- Direcţiei cheltuieli

 

 

 

Alba Iulia, 07 ianuarie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                               Contrasemnează,
       Consilier                                                                          Secretar general
Tudorașcu Raul                                                                        Jeler Marcel   

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 18 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 85,71% din numărul consilierilor în funcția

P.B.C.5ex