Hotărârea nr. 20 din 2022

privind modificarea anexei nr.1 a Hotărârii nr.62/16 februarie 2018 a Consiliului local cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentatie de avizare a lucrarilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”SCHIMB DE DESTINATIE DIN CASA IN CASA MEMORIALA “CAMIL VELICAN” , RESTAURARE, PUNERE IN VALOARE SI REALIZARE IMPREJMUIRE”

 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 20

privind modificarea anexei nr.1 a Hotărârii nr.62/16 februarie 2018 a Consiliului local cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentatie de avizare a lucrarilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”SCHIMB DE DESTINATIE DIN CASA IN CASA MEMORIALA “CAMIL VELICAN” , RESTAURARE, PUNERE IN VALOARE SI REALIZARE IMPREJMUIRE”

 

Consiliul local al Municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 27 ianuarie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind modificarea anexei nr.1 a Hotărârii nr.62/16 februarie 2018 a Consiliului local cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentatie de avizare a lucrarilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”SCHIMB DE DESTINATIE DIN CASA IN CASA MEMORIALA “CAMIL VELICAN” , RESTAURARE, PUNERE IN VALOARE SI REALIZARE IMPREJMUIRE” inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 34/21.01.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 7532/21.01.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 7545/21.01.2022 al Serviciului investiții și lucrări publice din cadrul Direcției tehnice, dezvoltare din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Văzând prevederile art. 45(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 (2) lit.” b” coroborat cu art.129 (4) lit.” d” , art.139(3) lit “e” și art. 196 (1) lit.” a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Se modifică anexa nr.1 a Hotărârii nr.62 din 16 februarie 2018 a Consiliului local cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentatie de avizare a lucrarilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții SCHIMB DE DESTINATIE DIN CASA IN CASA MEMORIALA “CAMIL VELICAN” , RESTAURARE, PUNERE IN VALOARE SI REALIZARE IMPREJMUIRE, conform anexei la prezenta.

Art.2 Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Direcția tehnică, dezvoltare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire sarcinile ce decurg din prezenta hotărâre.

Art.4 Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5 Hotărârea se va comunica către:

- Primarul municipiului Alba Iulia

- Instituţia Prefectului - Judeţul Alba

- Direcţia cheltuieli

- Direcția tehnică, dezvoltare

- Serviciul investiții și lucrări publice

- Direcția programe

 

 

 

Alba Iulia, 27 ianuarie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                         Contrasemnează,
     Consilier                                                                                     Secretar general
Tudorașcu Raul Sebastian                                                                      Jeler Marcel      

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 19 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 90,47 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex