Hotărârea nr. 200 din 2022

privind modificarea statului de funcții al Serviciul Public “Administrarea Patrimoniului Local” din subordinea Consiliul local al municipiului Alba Iulia, urmare a transformării unui post, funcție publică de execuție, vacant, începând cu luna Mai 2022

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 200

privind modificarea statului de funcții al Serviciul Public “Administrarea Patrimoniului Local” din subordinea Consiliul local al municipiului Alba Iulia, urmare a transformării unui post, funcție publică de execuție, vacant, începând cu luna Mai 2022

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 27 aprilie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Serviciul Public “Administrarea Patrimoniului Local” din subordinea Consiliul local al municipiului Alba Iulia, urmare a transformării unui post, funcție publică de execuție, vacant, începând cu luna Mai 2022 inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 220/15.04.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 45285/15.04.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 46892/19.04.2022 al Biroului resurse umane din cadrul Serviciului resurse umane - administrativ din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

Văzând prevederile art. 409 (1), (3) lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și ale Legii–cadru nr.153/28.06.2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 (2) lit. „a” coroborat cu art.129 (3) lit. „c”, art. 139 (3) lit. „a” şi art. 196 (1) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Aprobă modificarea statului de funcții al Serviciul Public “Administrarea Patrimoniului Local” din subordinea Consiliul Local al municipiului Alba Iulia, începând cu luna mai 2022, urmare a transformării postului, funcție publică de execuție, vacantă, după cum urmează:

SERVICIUL PUBLIC “ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI LOCAL”

Serviciul Întreținerea Domeniului public

(1) Funcția publică de execuție de inspector, studii S, clasa I, gradul profesional superior (ID-378198), vacant, se transformă în inspector, studii S, clasa I, gradul profesional asistent;

Art.2 Aprobă statul de funcții al Serviciul Public “Administrarea Patrimoniului Local“, conform modificărilor de la art.1 (1).

Art.3 Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5 Biroul resurse umane din Serviciul resurse umane-administrativ din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia, va duce la îndeplinire prevederile din prezenta hotărâre.

Art.6 Hotărârea se comunică către:

  • Primarul municipiului Alba Iulia

  • Instituția Prefectului – Județul Alba

  • ANFP

  • Biroul resurse umane

 

 

 

Alba Iulia, 27 aprilie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                               Contrasemnează,
       Consilier                                                                         Secretar general
Nanu Dana Elisabeta                                                                 Jeler Marcel    

 

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 16 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 76,19 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex