Hotărârea nr. 201 din 2022

privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia, urmare a promovării în grad profesional, a 5 funcționarii publici, începând cu luna Mai 2022

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 201

privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia, urmare a promovării în grad profesional, a 5 funcționarii publici, începând cu luna Mai 2022

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 27 aprilie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia, urmare a promovării în grad profesional, a 5 funcționarii publici, începând cu luna Mai 2022 inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 210/13.04.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 44108/13.04.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 45052/14.04.2022 al al Biroului resurse umane din cadrul Serviciului resurse umane - administrativ din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizele favorabile ale Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti și ale Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Văzând prevederile art. 476 (2) lit.”a”, art. 477(1), art. 478 (1), (2) şi (3) şi art. 479(1) lit.”a”, lit.”c” şi lit.”d” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 31(2), (5) şi (8) din Legea–cadru nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 (2) lit. „a” coroborat cu art.129 (3) lit. „c”, art. 139 (3) lit. „a” şi art. 196(1) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Aprobă modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia, începând cu luna Mai 2022, urmare a promovării în grad profesional superior celui deținut, după cum urmează:

 • Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia

 • Compartiment proceduri administrative și învățământ

 1. Funcția publică de execuție de inspector, clasa I, gradul profesional principal, ocupat (ID-377943), se transformă în inspector, clasa I, gradul profesional superior;

 • Compartiment relații cu asociațiile de proprietari

 1. Funcția publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional principal, ocupat (ID-377954), se transformă în inspector, clasa I, gradul profesional superior;

 • Compartiment registrul agricol

3. Funcția publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional principal, ocupat (ID-

443300), se transformă în consilier, clasa I, gradul profesional superior;

 • Serviciul Poliția Locală

Biroul instruire, logistică, activitate comercială, protecția mediului

Compartiment activitate comercială

4. Funcția publică de execuție de polițist local, clasa I, gradul profesional principal, ocupat (ID-

378165), se transformă în polițist local, clasa I, gradul profesional superior;

Compartiment circulația pe drumurile publice

5. Funcția publică de execuție de polițist local, clasa I, gradul profesional principal, ocupat (ID-378146), se transformă în polițist local, clasa I, gradul profesional superior;

Art.2 Aprobă modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4 Biroul resurse umane din Serviciul resurse umane-administrativ şi Direcția cheltuieli din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia, vor duce la îndeplinire prevederile din prezenta hotărâre.

Art.5 Hotărârea se comunică către:

 • Primarul municipiului Alba Iulia

 • Instituția Prefectului – Județul Alba

 • Biroul resurse umane

 • Direcția cheltuieli

 

 

 

Alba Iulia, 27 aprilie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                              Contrasemnează,
      Consilier                                                                                       Secretar general
Nanu Dana Elisabeta                                                                                Jeler Marcel   

 

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 16 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 76,19 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex