Hotărârea nr. 202 din 2022

privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru realizarea obiectivului de investiții ”REABILITARE INFRASTRUCTURĂ REȚEA MAJORĂ DE TRANSPORT LOTUL 2 - tronsonul 1, 2 și 3, străzile: b-dul Republicii, b-dul Revoluției, str. Lalelelor, str. Pinului, str. Francisca, str. Nicolae Grigorescu, str. Gh.Pop de Băsești, b-dul Încoronării” aprobați prin Hotărârea nr.300/2018 a Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, cu modificarile si completarile ulterioare

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 202

privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru realizarea obiectivului de investiții ”REABILITARE INFRASTRUCTURĂ REȚEA MAJORĂ DE TRANSPORT LOTUL 2 - tronsonul 1, 2 și 3, străzile: b-dul Republicii, b-dul Revoluției, str. Lalelelor, str. Pinului, str. Francisca, str. Nicolae Grigorescu, str. Gh.Pop de Băsești, b-dul Încoronării” aprobați prin Hotărârea nr.300/2018 a Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, cu modificarile si completarile ulterioare

 

Consiliul local al Municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 27 aprilie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru realizarea obiectivului de investiții ”REABILITARE INFRASTRUCTURĂ REȚEA MAJORĂ DE TRANSPORT LOTUL 2 - tronsonul 1, 2 și 3, străzile: b-dul Republicii, b-dul Revoluției, str. Lalelelor, str. Pinului, str. Francisca, str. Nicolae Grigorescu, str. Gh.Pop de Băsești, b-dul Încoronării” aprobați prin Hotărârea nr.300/2018 a Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, cu modificarile si completarile ulterioare inițiat de primarul municipiului Alb Iulia și înregistrat cu numărul 203/08.04.2022;

Având în vedere referat de aprobare nr. 42216/08.04.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 42628/11.04.2022 al Serviciului investiții și lucrări publice din cadrul Direcției tehnice, dezvoltare din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Văzând prevederile art.7(6) din Hotărârea Guvernului României nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare și ale art.44 și ale 45(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 (2) lit.”b” coroborat cu art.129(4) lit.”d”, ale art. 139(3) lit. ”e” și ale art. 196(1) lit ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Aprobă devizul general și indicatori tehnico-economici actualizați pentru realizarea obiectivului de investiții: ”REABILITARE INFRASTRUCTURĂ REȚEA MAJORĂ DE TRANSPORT LOTUL 2 - tronsonul 1, 2 și 3, străzile: b-dul Republicii, b-dul Revoluției, str. Lalelelor, str. Pinului, str. Francisca, str. Nicolae Grigorescu, str. Gh.Pop de Băsești, b-dul Încoronării”, conform Devizului general actualizat care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcția tehnică, dezvoltare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire sarcinile ce decurg din prezenta hotărâre.

Art.3 Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4 Hotărârea se va comunica către:

- Primarul municipiului Alba Iulia

- Instituţia Prefectului - Judeţul Alba

- Direcţia cheltuieli

- Direcția tehnică, dezvoltare

- Serviciul investiții și lucrări publice

 

 

 

Alba Iulia, 27 aprilie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                                     Contrasemnează,
   Consilier                                                                                                 Secretar general
Nanu Dana Elisabeta                                                                                         Jeler Marcel     

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 18voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 85,71 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex