Hotărârea nr. 203 din 2022

privind modificarea Hotărârii nr. 19 din 27.01.2022 a Consiliului local cu privire la aprobarea proiectului cadru „Alba Iulia are Skepsis” pentru anul 2022

 

 

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 203

privind modificarea Hotărârii nr. 19 din 27.01.2022 a Consiliului local cu privire la aprobarea proiectului cadru „Alba Iulia are Skepsis” pentru anul 2022

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 27 aprilie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 19 din 27.01.2022 a Consiliului local cu privire la aprobarea proiectului cadru „Alba Iulia are Skepsis” pentru anul 2022 inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 232/18.04.2022 ;

Văzând adresa nr 3261/2/G/SJ/II.C.2/2002 a Instituției Prefectului – Județul Alba înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr. 31353/2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 45842/18.04.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 45859/18.04.2022 al Compartimentului relații internaționale, parteneriate și inovare urbană din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

Văzând prevederile din Programul european Tineret în Acţiune, Manualul de implementare al Programului, Documentul Tehnic de Lucru al Programului, Ghidul de Finanțare si anexele subsecvente;

Văzând Raportul tehnico-financiar aprobat de către Comisia Europeană pentru rambursarea cheltuielilor aferente organizării Festivalului Apollo, ediția I;

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 13/2017 a Consiliului local privind aprobarea protocolului de cooperare dintre Municipiul Alba Iulia și Asociația Grupul Skepsis pe o perioadă de 10 ani;

Văzând Legea nr. 273 din 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii nr 43/2022 a Consiliului local privind aprobarea bugetului general de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al municipiului Alba Iulia, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129 (2) lit.”b”, art 129 (7) lit.”a”, art. 129 (7) lit. ”d”, 139 (1) și art. 196 (1) lit.”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificată și completată ulterior,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.I Se înlocuiește anexa aprobată prin Hotărârea nr.19/2022 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia cu anexa la prezenta hotărâre.

Art.II Restul prevederilor Hotărârii nr. 19/2022 a Consiliului local rămân neschimbate.

Art.III Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art.IV Compartimentul relații Internaționale, parteneriate și inovare urbană din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.V Hotărârea se va comunica către:

  • Primarul Municipiului Alba Iulia

  • Instituţia Prefectului - Judeţul Alba

  • Compartimentul relații Internaționale, parteneriate și inovare urbană

  • Asociația Grupul Skepsis

 

 

 

Alba Iulia, 27 aprilie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                              Contrasemnează,
      Consilier                                                                                         Secretar general
Nanu Dana Elisabeta                                                                                 Jeler Marcel    

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 19 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 90,47 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex