Hotărârea nr. 204 din 2022

privind participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului “The Food Club: A European Network for Social Inclusion” (Food Club: O rețea europeană pentru incluziune socială)– acronim TFC, finanțat prin Programul de Finanțare CERV-2021-CITIZENS-TOWN-NT

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 204

privind participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului “The Food Club: A European Network for Social Inclusion” (Food Club: O rețea europeană pentru incluziune socială)– acronim TFC, finanțat prin Programul de Finanțare CERV-2021-CITIZENS-TOWN-NT

 

Consiliul local al Municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 27 aprilie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului “The Food Club: A European Network for Social Inclusion” (Food Club: O rețea europeană pentru incluziune socială)– acronim TFC, finanțat prin Programul de Finanțare CERV-2021-CITIZENS-TOWN-NT inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 243/18.04.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr.46290/19.04.2022 al Primarului Municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 46602/19.04.2022 al Compartimentuuil relații internaționale, parteneriate și inovare urbană din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

Având în vedere adresă informare selecție cerere de finanțare, înregistrată cu nr. 22-19142-PAB din 16.02.2022;

Având în vedere Programul European de finanțare CERV-2021-CITIZENS-TOWN-NT;

Având în vedere Cererea de finanțare pentru proiectul proiectului “The Food Club: A European Network for Social Inclusion” (Food Club: O rețea europeană pentru incluziune socială) – acronim TFC;

Văzând prevederile HG nr. 399 din 27 mai 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020;

Având în vedere prevederile OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificări și completări ulterioare și ale HG nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, cu modificări și completări ulterioare

Văzând Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului; Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013; Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 821/2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește modalitățile detaliate de transfer și de gestionare a contribuțiilor programelor, raportarea cu privire la instrumentele financiare, caracteristicile tehnice ale măsurilor de informare și de comunicare pentru operațiuni, precum și sistemul pentru înregistrarea și stocarea datelor; Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1011/2014 de stabilire a normelor detaliate de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 cu privire la modelele de prezentare a anumitor informații către Comisie și normele detaliate referitoare la schimbul de informații între beneficiari și autoritățile de management, autoritățile de certificare, autoritățile de audit și organismele intermediare;

Văzând Regulamentul (UE) nr. 1304/2013 privind Fondul Social European și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 al Consiliului;

Văzând Regulamentul 2018/1046 (Regulamentul financiar al UE);

Văzând Actul de bază (Regulamentul 2021/692 privind CERV1);

Având în vedere Acordul de Parteneriat 2014-2020;

Văzând prevederile art. 20 (1) lit. „a”, lit.„h”, lit. „i” și art. 24 (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 (2) lit. „e” coroborat cu art. 129 (9) lit. „a”, ale art. 139 (3) lit. ”d”, ale art. 196 (1) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRÂRE:

 

Art.1 Se aprobă participarea Municipiului Alba Iulia în calitate de partener în cadrul proiectului “The Food Club: A European Network for Social Inclusion” (Food Club: O rețea europeană pentru incluziune socială) – acronim TFC finanțat prin Programul de Finanțare CERV-2021-CITIZENS-TOWN-NT, şi a cheltuielilor aferente acestuia, cât şi asigurarea fondurilor necesare implementării proiectului anterior menţionat în contextul aplicării principiului rambursării.

Art.2 Se aprobă implementarea proiectului “The Food Club: A European Network for Social Inclusion” (Food Club: O rețea europeană pentru incluziune socială) – acronim TFC de către Municipiul Alba Iulia în calitate de partener, alături de partenerii Municipalitatea Castelnuovo del Garda (IT), Municipiul Praga – Kolovraty (CZ), Asociation Building Bridges (în numele municipalității Soto del Real) (ES), Municipalitatea Saint Germain En Laye (FR), Moții Țara de Piatra (din partea Municipiului Zlatna) (RO).

Art.3 Se aprobă înființarea, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, a Unităţii de Management Proiectului “The Food Club: A European Network for Social Inclusion” (Food Club: O rețea europeană pentru incluziune socială) – acronim TFC, pe perioada de implementare de 18 luni, termenul începând să curgă din momentul încheierii contractului de finanțare, la care se adaugă perioada necesară depunerii raportului final.

Art.4 Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi Statul de funcţii al Unităţii de Management a Proiectului, conform anexelor nr. 1 şi nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Aprobă valoarea totală a bugetului alocat Municipiului Alba Iulia prin proiectul “The Food Club: A European Network for Social Inclusion” (Food Club: O rețea europeană pentru incluziune socială) – acronim TFC, respectiv 58.140 Euro, valoare eligibilă nerambursabilă.

Art.6 Municipiul Alba Iulia se angajează să finanţeze din bugetul local toate costurile neeligibile și conexe ale proiectului pe durata de implementare a activităţilor proiectului, în eventualitatea în care acestea apar și fără de care proiectul nu poate fi implementat.

Art.7 Municipiul Alba Iulia se angajează să nu desfăşoare activităţi economice în scopul obţinerii de venituri din utilizarea bugetul proiectului şi a activităţilor acestuia, în afara activităţilor pentru care a fost finanţat proiectul, prin acordarea dreptului de utilizare a acestuia către terţe părţi, în condiţiile legii.

Art.8 Municipiul Alba Iulia se obligă să respecte, pe durata implementării proiectului, prevederile legislaţiei comunitare şi naţionale în domeniul egalităţii de şanse, protecţiei mediului, eficienţei energetice, achiziţiilor publice, informare, publicitate.

Art.9 Se mandatează Primarul municipiului Alba Iulia să reprezinte Municipiul Alba Iulia în calitate de partener în cadrul proiectului “The Food Club: A European Network for Social Inclusion” (Food Club: O rețea europeană pentru incluziune socială) – acronim TFC‏, în relaţia cu partenerii proiectului şi să semneze toate actele ce derivă din procesul de precontractare, contractare, implementare şi raportare în cadrul proiectului.

Art.10 Se mandatează Primarul municipiului Alba Iulia să delege responsabilităţi şi să monitorizeze implementarea proiectului “The Food Club: A European Network for Social Inclusion” (Food Club: O rețea europeană pentru incluziune socială) – acronim TFC prin Dispoziții/ Note Interne/ Rapoarte/ Planuri de implementare/ Referate/ alte documente specifice, în conformitate cu modul de organizare şi funcţionare specific administraţiei publice locale, cu dispoziţiile legale aplicabile Contractului de finanţare, bugetelor subsecvente şi procedurilor tehnice şi financiare de implementare stabilite de autoritatea finanţatoare.

Art.11 Se angajează Direcția cheltuieli și Compartimentul relații internaționale, parteneriate și inovare urbană din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, pentru a duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.12 Prezenta hotărâre poate fi contestată în condițiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.13 Hotărârea se va comunica către:

- Primarul municipiului Alba Iulia

- Instituția Prefectului – Județul Alba

- Direcţia cheltuieli

- Compartimentul relații internaționale, parteneriate și inovare urbană

- Direcția programe

- Serviciul resurse umane – administrativ

 

 

 

Alba Iulia, 27 aprilie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                                 Contrasemnează,
     Consilier                                                                                             Secretar general 
Nanu Dana Elisabeta                                                                                    Jeler Marcel  

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 19 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 90,47 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex