Hotărârea nr. 205 din 2022

privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a municipiului Alba Iulia 2021-2030

 
 
ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 205

privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a municipiului Alba Iulia 2021-2030

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 27 aprilie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a municipiului Alba Iulia 2021-2030 inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 221/15.04.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 23125/25.02.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 45152/15.04.2022 al Compartimentului relații internaționale parteneriate și inovare urbană din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

Având în vedere Ghidul solicitantului aferent cererii de proiecte competitive nr. CP12/2018 pentru regiunile mai puțin dezvoltate (POCA/471/2/1) și anexele subsecvente;

Având în vedere Cererea de Finanțare aferentă proiectului „Municipiul Alba Iulia – Administrație inteligentă” și conținutul anexelor sale, cod MySmis 128599;

Având în vedere Contractul de Finanțare nr. 365/18.06.2019 și conținutului anexelor sale;

Văzând prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată modificată și completată ulterior și ale Minutei nr. 42180/08.04.2022;

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 157/28.05.2019 al Consiliului local şi anexele subsecvente 1 şi 2 prin care s-a aprobat participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului „MUNICIPIUL ALBA IULIA – ADMINISTRAȚIE INTELIGENTĂ”, posturile din cadrul proiectului, precum și detalierea obiectului de activitate; Hotărârii Consiliului Local nr. 62/26.02.2021 privind aprobarea prelungirii perioadei contractuale a proiectului „MUNICIPIUL ALBA IULIA – ADMINISTRAȚIE INTELIGENTĂ”, finanțat din Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, CP 12/2018 și ale Hotărârii nr. 479/22.12.2021 privind aprobarea prelungirii perioadei contractuale a proiectului „MUNICIPIUL ALBA IULIA – ADMINISTRAȚIE INTELIGENTĂ”, finanțat din Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, CP 12/2018;

Având în vedere prevederile Hotărârii CDR Centru nr. 16/27.10.2021;

Văzând prevederile art. 28 și art. 29 ale Regulamentului UE 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize și ale art. 11 al Regulamentului UE 2021/1058 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune;

În temeiul prevederilor art. 129 (2) lit. „b” coroborat cu art. 129 (4) lit. „e”, art. 139 (1) şi ale art. 196 (1) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1: Se aprobă Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a municipiului Alba Iulia 2021-2030, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Sarcinile din prezenta hotărâre vor fi duse la îndeplinire de Compartimentului Relații internaționale, parteneriate și inovare urbană, din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, în colaborare cu alte Direcții ale Administrației Publice, după caz.

Art.3: Prezenta hotărâre poate fi contestată în condițiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4: Compartimentului relații internaționale, parteneriate și inovare urbană din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia va aduce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.5: Hotărârea se comunică:

  • Primarului municipiului Alba Iulia

  • Instituției Prefectului – Județul Alba

  • Direcției tehnică, dezvoltare

  • Direcției programe

  • Compartimentului relații internaționale, parteneriate și inovare urbană.

 

 


 

Alba Iulia, 27 aprilie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                           Contrasemnează,
  Consilier                                                                                         Secretar general
Nanu Dana Elisabeta                                                                              Jeler Marcel      

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 19 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 100 % din numărul consilierilor prezenți.

P.M.3ex