Hotărârea nr. 206 din 2022

privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 263 din 30 august 2019 a Consiliului local al Municipiului Alba Iulia

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 206

privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 263 din 30 august 2019 a Consiliului local al Municipiului Alba Iulia

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 27 aprilie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 263 din 30 august 2019 a Consiliului local al Municipiului Alba Iulia inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 244/18.04.2022 ;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 46179 din 18.04.2022 al Primarului Municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 46461/19.04.2022 al Compartimentului relații internaționale, parteneriate și inovare urbană din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

Văzând prevederile Programului european The European Territorial Cooperation Programme URBACT III (2014-2020), Manualului de implementare al Programului URBACT III, Documentului Tehnic de Lucru al Programului URBACT III, Ghidului de Finanțare si anexele subsecvente, Aplicația de Finanțare și conținutul anexelor sale, inclusiv cele referitoare la bugetul proiectului, ale Contractului de finanțare JOINT CONVENTION BETWEEN LEAD PARTNER AND PROJECT PARTNERS FOR THE URBACT III OPERATIONAL PROGRAMME și ale Actului adițional nr. 1 la Contractul de Finanțare (AMENDMENT TO THE SUBSIDY CONTRACT FOR ACTION PLANNING NETWORK

Având în vedere prevederile OG nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014 – 2020 modificată ulterior și ale Ordinului nr. 340/607/190/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014 - 2020;

Văzând prevederile Hotărârii nr. 263 din 2019 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia privind participarea Municipiului Alba Iulia în calitate de lider de parteneriat în cadrul proiectului Find your Greatness – Europe’s first strategic brand building program for smart cities, finanțat prin Programul european URBACT III 2014-2020 – Rețele de implementare a Planurilor de Acțiuni

În temeiul prevederilor art. 129(2) lit. „e”, art. 139 (3) lit. „d” și art. 196(1) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.I Se aprobă prelungirea cu 6 luni a proiectului, până la data de 7 august 2022 pentru implementarea proiectului, respectiv până la date de 7 noiembrie 2022 în vederea redactării și transmiterii, de către UMP, a raportului tehnico-financiar final al proiectului.”

Art.II Se modifică art. 1 din REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A UNITĂȚII DE MANAGEMENT A PROIECTULUI Find your Greatness, aprobat prin art. 4 din Hotărârea nr. 263/2019 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia, care va avea următorul cuprins:

”Unitatea de Management a Proiectului Find your Greatness – Europe’s first strategic brand building program for smart cities, se înființează prin Hotărâre de Consiliu Local, ca structură fără personalitate juridică, începând cu prima zi de implementare a proiectului, până în data de 7 Noiembrie 2022, inclusiv perioada de depunere a raportului final, în conformitate cu prevederile Contractului de finanţare cu Amendamentul aferent acestuia.”

Art.III Se modifică art. 11 din Hotărârea nr. 263/2019 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia, care va avea următorul cuprins:

”Se mandatează Primarul municipiului Alba Iulia să reprezinte Municipiului Alba Iulia în calitate de lider de parteneriat în cadrul proiectului Find your Greatness – Europe’s first strategic brand building program for smart cities, în relația cu Secretariatul Tehnic Comun URBACT III, cu întreg consorțiul de parteneri și cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, reprezentând Autoritatea Națională pentru Programul URBACT III şi să semneze toate actele ce derivă din procesul de elaborare, depunere, precontractare, contractare, implementare şi raportare în cadrul proiectului.”

Art.IV Se modifică art. 12 din Hotărârea nr. 263/2019 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia, care va avea următorul cuprins:

”Se mandatează Primarul municipiului Alba Iulia să delege responsabilități şi să monitorizeze implementarea proiectului Find your Greatness – Europe’s first strategic brand building program for smart cities, prin Dispoziții/ Note Interne/ Rapoarte/ Planuri de implementare/ Referate/ alte documente specifice, în conformitate cu modul de organizare şi funcționare specific Administrației Publice Locale, cu dispozițiile legale aplicabile Contractului de finanțare, bugetelor subsecvente şi procedurilor tehnice şi financiare de implementare stabilite de autoritatea finanțatoare – The Joint Technical Secretariat.”

Art.V Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 263 din 30 august 2019 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia, rămân neschimbate.

Art.VI Compartimentul relații internaționale, parteneriate și inovare urbană din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire sarcinile ce decurg din prezenta hotărâre.

Art.VII Prezenta hotărâre poate fi contestată în condițiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.VIII Hotărârea se va comunica:

  • Primarului municipiului Alba Iulia

  • Instituției Prefectului – Județul Alba

  • Direcţiei cheltuieli

  • Direcției programe

  • Compartimentului relații internaționale, parteneriate și inovare urbană

  • Biroul resurse umane

 

 

 

Alba Iulia, 27 aprilie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                      Contrasemnează,
   Consilier                                                                                   Secretar general
Nanu Dana Elisabeta                                                                          Jeler Marcel     

 

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 19 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 90,47 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex