Hotărârea nr. 207 din 2022

privind admiterea contestațiilor formulate de către doamna Mărginean Nicoleta Maria și domnul Giurca Claudiu Ioan Valeriu, aprobarea cererii doamnei Bunea Dumitrița Adriana și modificarea anexelor nr. 1, 2 și 3 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr. 105/2022 privind repartizarea locuințelor sociale disponibile de închiriat în anul 2022

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 207

privind admiterea contestațiilor formulate de către doamna Mărginean Nicoleta Maria și domnul Giurca Claudiu Ioan Valeriu, aprobarea cererii doamnei Bunea Dumitrița Adriana și modificarea anexelor nr. 1, 2 și 3 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr. 105/2022 privind repartizarea locuințelor sociale disponibile de închiriat în anul 2022

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 27 aprilie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind admiterea contestațiilor formulate de către doamna Mărginean Nicoleta Maria și domnul Giurca Claudiu Ioan Valeriu, aprobarea cererii doamnei Bunea Dumitrița Adriana și modificarea anexelor nr. 1, 2 și 3 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr. 105/2022 privind repartizarea locuințelor sociale disponibile de închiriat în anul 2022 inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 240/18.04.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 45981/18.04.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 46006/18.04.2022 al Direcției de asistență socială din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și avizele favorabile ale Comisiei Consiliului local pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură, sănătate, protecţie socială, culte, sport, agrement, turism şi protecţia copilului și ale Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

Având în vedere contestația d-nei Mărginean Nicoleta Maria înregistrată la Direcția de asistență socială sub nr. 37781/31.03.2022, contestația domnului Giurca Claudiu Ioan Valeriu înregistrată la Direcția de asistență socială sub nr. 38843/1.04.2022, precum și cererea doamnei Bunea Dumitrița Adriana înregistrată la Direcția de asistență socială sub nr. 41842/7.04.2022;

Văzând prevederile art. 7 (1) din Legea nr. 554/2004 - Legea contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând prevederile art. 42, 43 și 44 din Legea nr. 114/1996 Legea locuinţei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 21 (3) și ale art. 22 din HGR nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr. 434/25.11.2021 privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2022, în vederea repartizării locuințelor sociale, ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr. 105/11.03.2022 privind privind repartizarea locuințelor sociale disponibile de închiriat în anul 2022 și ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr. 117/30.03.2022 privind aprobarea Listei II de priorităţi pentru anul 2022, în vederea repartizării locuinţelor sociale din Municipiul Alba Iulia;

Văzând prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr. 26/29.01.2021 a privind aprobarea constituirii Comisiei de analiză a cererilor de locuințe sociale și Raportul Comisiei de analiză a cererilor de locuințe sociale, din data de 14.04.2022;

În temeiul prevederilor art. 129 (2) lit. ”c” coroborat cu art. 129(6) lit.”a” și lit. ”b”, ale art. 129 (2) lit. ”d” coroborat cu art. 129 (7) lit. ”b” și lit. ”q”, art. 139(1) și ale art. 196 (1) lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.I Admite contestația d-nei Mărginean Nicoleta Maria înregistrată la Direcția de asistență socială sub nr. 37781/31.03.2022, precum și contestația domnului Giurca Claudiu Ioan Valeriu înregistrată la Direcția de asistență socială sub nr. 38843/1.04.2022, cu privire la repartizarea locuințelor sociale conform Hotărârea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr. 105/11.03.2022.

Art.II Aprobă cererea doamnei Bunea Dumitrița Adriana înregistrată la Direcția de asistență socială sub nr. 41842/7.04.2022, cu privire la repartizarea locuințelor sociale conform Hotărârea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr. 105/11.03.2022.

Art.III Se modifică anexele nr. 1, 2 și 3 ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr. 105/11.03.2022 privind repartizarea locuințelor sociale disponibile de închiriat în anul 2022, după cum urmează:

 1. Punctul nr. 8 din Anexa nr. 1 la HCL nr.105/2022 va avea următorul conținut:

  Nr. crt.

  Nume si prenume chiriaș titular

  Punctaj

  Nr. Persoane total

  Nr. Copii

  Locuinta repartizatã

   

  Nr. apartament

  Nr. Camere

  8

  GIURCĂ CLAUDIU IOAN VALERIU

  105

  4

  2

  23

  3

 2. Punctul nr. 19 din Anexa nr. 1 la HCL nr.105/2022 SE ELIMINĂ și se renumerotează lista.

 3. Punctul nr. 15 din Anexa nr. 2 la HCL nr.105/2022 va avea următorul conținut:

  Nr. crt.

  Nume si prenume chiriaș titular

  Punctaj

  Nr. Persoane total

  Nr. Copii

  Locuinta repartizatã

   

  Nr. apartament

  Nr. Camere

  15

  MĂRGINEAN NICOLETA MARIA

  125

  4

  2

  14

  2

 4. Punctul nr. 9 din Anexa nr. 3 la HCL nr.105/2022 va avea următorul conținut:

  Nr. crt.

  Nume si prenume chiriaș titular

  Punctaj

  Nr. Persoane total

  Nr. Copii

  Locuinta repartizatã

   

  Nr. apartament

  Nr. Camere

  9

  LIBER

  124

  3

  1

  16

  2

 5. Punctul nr. 13 din Anexa nr. 3 la HCL nr.105/2022 va avea următorul conținut:

  Nr. crt.

  Nume si prenume chiriaș titular

  Punctaj

  Nr. Persoane total

  Nr. Copii

  Locuinta repartizatã

   

  Nr. apartament

  Nr. Camere

  13

  BUNEA DUMITRIȚA ADRIANA

  110

  3

  1

  9

  2

 6. La Anexa 3 din HCL nr.105/2022 se adaugă un nou punct, punctul nr. 19 care va următorul conținut:

Nr. crt.

Nume si prenume chiriaș titular

Punctaj

Nr. Persoane total

Nr. Copii

Locuinta repartizatã

 

Nr. apartament

Nr. Camere

19

CIRIBAȘA MIOARA

69

4

2

1

2

 

Art.IV Anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3 se modifică și se completează conform prevederilor prezentei hotărâri, parte integrantă din aceasta.

Art.V Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr. 105/11.03.2022 rămân nemodificate.

Art.VI Biroul elaborare contracte și administrarea domeniului public din cadrul Serviciului contracte, patrimoniu și Direcţia de asistenţă socială din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia vor duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.VII Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Alba, în condiţiile şi în termenele prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.VIII Hotărârea se comunică către:

 • Primarul municipiului Alba Iulia

 • Instituția Prefectului - judeţul Alba

 • Direcţia de Asistenţă Socială

 • Biroul elaborare contracte și administrarea domeniului public

 

 

 

Alba Iulia, 27 aprilie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                Contrasemnează,
      Consilier                                                                            Secretar general
Nanu Dana Elisabeta                                                                    Jeler Marcel

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 19 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 90,47 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex