Hotărârea nr. 208 din 2022

privind admiterea contestației formulată de către doamna Popa Ioana Roxana și modificarea anexei la Hotărârea nr. 117/2022 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia cu privire la aprobarea Listei II de priorităţi pentru anul 2022, în vederea repartizării locuinţelor sociale din Municipiul Alba Iulia

 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 208

privind admiterea contestației formulată de către doamna Popa Ioana Roxana și modificarea anexei la Hotărârea nr. 117/2022 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia cu privire la aprobarea Listei II de priorităţi pentru anul 2022, în vederea repartizării locuinţelor sociale din Municipiul Alba Iulia

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 27 aprilie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind admiterea contestației formulată de către doamna Popa Ioana Roxana și modificarea anexei la Hotărârea nr. 117/2022 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia cu privire la aprobarea Listei II de priorităţi pentru anul 2022, în vederea repartizării locuinţelor sociale din Municipiul Alba Iulia inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 245/19.04.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 46491/19.04.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 46503/19.04.2022 al Direcției de asistență socială din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură, sănătate, protecţie socială, culte, sport, agrement, turism şi protecţia copilului;

Având în vedere contestația d-nei Popa Ioana Roxana înregistrată la Direcția de asistență socială sub nr. 31547/17.03.2022;

Văzând prevederile art. 7 (1) din Legea nr. 554/2004 - Legea contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 42, art. 43 și art. 44 din Legea nr. 114/1996 Legea locuinţei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 21, ale art. 22 și ale art. 23 din HGR nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând prevederile Punctului III (3) din anexa la Hotărârea nr. 326/2021 a Consiliului local privind modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr. 216/2021 pentru aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuinţelor sociale din municipiul Alba Iulia și ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr. 117/30.03.2022 privind aprobarea Listei II de priorităţi pentru anul 2022, în vederea repartizării locuinţelor sociale din Municipiul Alba Iulia;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr. 26/29.01.2021 privind aprobarea constituirii Comisiei de analiză a cererilor de locuințe sociale și Raportul Comisiei de analiză a cererilor de locuințe sociale, din data de 18.04.2022;

În temeiul prevederilor art. 129 (2) lit. ”c” coroborat cu art. 129(6) lit.”a” și lit. ”b”, ale art. 129 (2) lit. ”d” coroborat cu art. 129 (7) lit. ”b” și lit. ”q”, art. 139(1) și ale art. 196 (1) lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.I Admite contestația doamnei Popa Ioana Roxana înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr. 31547/17.03.2022 cu privire la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr. 117/2022 privind aprobarea Listei II de priorităţi pentru anul 2022, în vederea repartizării locuinţelor sociale din Municipiul Alba Iulia, în sensul mutării petentei de la „solicitanți respinși” la „solicitanți eligibili”.

Art.II Aprobă modificarea Listei II de priorităţi pentru anul 2022 aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr. 117/2022, în urma admiterii contestației, lista va cuprinde 22 solicitanți eligibili și 3 solicitanți respinși, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.III Biroul elaborare contracte și administrarea domeniului public din cadrul Serviciului contracte, patrimoniu și Direcţia de asistenţă socială din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia vor duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.IV Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Alba, în condiţiile şi în termenele prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.V Hotărârea se comunică către:

- Primarul municipiului Alba Iulia

- Instituția Prefectului - Judeţul Alba

- Direcţia de asistenţă socială

- Biroul elaborare contracte și administrarea domeniului public

 

 

 

 

Alba Iulia, 27 aprilie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                                  Contrasemnează,
       Consilier                                                                                            Secretar general
Nanu Dana Elisabeta                                                                                    Jeler Marcel    
 
 
 
 
 
 
 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 19 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 90,47 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex