Hotărârea nr. 209 din 2022

privind respingerea contestației formulată de către doamna Baciu Cristina Iulia referitoare la Hotărârea nr. 117/2022 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia cu privire la aprobarea Listei II de priorităţi pentru anul 2022, în vederea repartizării locuinţelor sociale din Municipiul Alba Iulia

 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 209

privind respingerea contestației formulată de către doamna Baciu Cristina Iulia referitoare la Hotărârea nr. 117/2022 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia cu privire la aprobarea Listei II de priorităţi pentru anul 2022, în vederea repartizării locuinţelor sociale din Municipiul Alba Iulia

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 27 aprilie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind respingerea contestației formulată de către doamna Baciu Cristina Iulia referitoare la Hotărârea nr. 117/2022 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia cu privire la aprobarea Listei II de priorităţi pentru anul 2022, în vederea repartizării locuinţelor sociale din Municipiul Alba Iulia inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 247/19.04.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 46477/19.04.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 46504/19.04.2022 al Direcției de asistență socială din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură, sănătate, protecţie socială, culte, sport, agrement, turism şi protecţia copilului;

Având în vedere contestația d-nei Baciu Cristina Iulia înregistrată la Direcția de asistență socială sub nr. 42702/11.04.2022;

Văzând prevederile art. 7 (1) din Legea nr. 554/2004 Legea contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 77 (2) din Legea nr. 196/2018 privind privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 42, 43 și 44 din Legea nr. 114/1996 Legea locuinţei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 21, ale art. 22 și ale art. 23 din H.G.R nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând prevederile Hotărârea nr. 117/30.03.2022 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia privind aprobarea Listei II de priorităţi pentru anul 2022, în vederea repartizării locuinţelor sociale din Municipiul Alba Iulia;

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 26/29.01.2021 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia privind aprobarea constituirii Comisiei de analiză a cererilor de locuințe sociale și Raportul Comisiei de analiză a cererilor de locuințe sociale, din data de 18.04.2022;

În temeiul prevederilor art. 129 (2) lit. ”c” coroborat cu art. 129(6) lit.”a” și lit. ”b”, ale art. 129 (2) lit. ”d” coroborat cu art. 129 (7) lit. ”b” și lit. ”q”, art. 139(1) și ale art. 196 (1) lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Respinge contestația d-nei Baciu Cristina Iulia înregistrată la Direcția de asistență socială sub nr. 42702/11.04.2022, cu privire la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr. 117/30.03.2022 privind aprobarea Listei II de priorităţi pentru anul 2022, ca nefondată.

Art.2 Biroul elaborare contracte și administrarea domeniului public din cadrul Serviciului contracte, patrimoniu și Direcţia de asistenţă socială din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia vor duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.3 Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Alba, în condiţiile şi în termenele prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4 Hotărârea se comunică către:

- Primarul municipiului Alba Iulia

- Instituția Prefectului - Judeţul Alba

- Direcţia de asistenţă socială

- Biroul elaborare contracte și administrarea domeniului public

 

 

 

Alba Iulia, 27 aprilie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                           Contrasemnează,
     Consilier                                                                                       Secretar general
Nanu Dana Elisabeta                                                                                Jeler Marcel     

 

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 19 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 90,47 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex