Hotărârea nr. 21 din 2022

privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Alba Iulia, pentru anul 2022

 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 21

privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Alba Iulia, pentru anul 2022

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 27 ianuarie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Alba Iulia, pentru anul 2022 inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 22/19.01.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 6516/19.01.2022 al Primarului Municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 6562/19.01.2022 al Direcției de asistență socială din subordinea Consiliului local al municipiului Alab Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură, sănătate, protecţie socială, culte, sport, agrement, turism şi protecţia copilului;

Văzând prevederile art. 112 (1) și (3) lit.”b”, ale art.113 (1), ale art.114 (1) și ale art.140 (3) din Legea nr. 292/2011 - Legea asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 2 lit. ”c”, art. 3(2) lit. ”b” din anexa nr. 2 la HG 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal și ale Ordinului nr. 1086/2018 privind aprobarea Modelului-cadru al Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului județean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului București;

În temeiul prevederilor art. 129 (2) lit. ”d” coroborat cu art. 129 (7) lit. ”b”, art. 139(1) și art. 196(1) lit.”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Se aprobă Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Alba Iulia pentru anul 2022, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcția de Asistență Socială din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.3 Prezenta hotărâre poate fi atacată în condițiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4 Hotărârea se comunică către:

- Primarul municipiului Alba Iulia

- Instituția Prefectului- Județul Alba

- Direcția de Asistenţă Socială Alba Iulia

 

 

 

Alba Iulia, 27 ianuarie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                        Contrasemnează,
      Consilier                                                                  Secretar general
Tudorașcu Raul Sebastian                                                        Jeler Marcel        

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 19 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 100 % din numărul consilierilor prezenți.

P.M.3ex