Hotărârea nr. 210 din 2022

privind aprobarea Listei II pentru repartizarea locuințelor sociale disponibile de închiriat în anul 2022

 

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 210

privind aprobarea Listei II pentru repartizarea locuințelor sociale disponibile de închiriat în anul 2022

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 27 aprilie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea Listei II pentru repartizarea locuințelor sociale disponibile de închiriat în anul 2022 inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 246/19.04.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 46475/19.04.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 46505/19.04.2022 al Direcției de asistență socială din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură, sănătate, protecţie socială, culte, sport, agrement, turism şi protecţia copilului;

Având în vedere prevederile art. 42, 43 și 44 din Legea nr. 114/1996 Legea locuinţei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 21, ale art. 22 și ale 23 art. din HGR nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând prevederile Hotărârii nr. 117/30.03.2022 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia privind aprobarea Listei II de priorităţi pentru anul 2022, în vederea repartizării locuinţelor sociale din Municipiul Alba Iulia şi ale Dispoziţiei Primarului municipiului Alba Iulia nr. 3876/03.09.2021 privind aprobarea Metodologiei de lucru privind repartizarea locuinţelor sociale și anchetele sociale privind pe Uliță Simona Mihaela, Șusman Maria Ramona și Popa Ioana Roxana;

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 26/29.01.2021 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia privind aprobarea constituirii Comisiei de analiză a cererilor de locuințe sociale și Raportul Comisiei de analiză a cererilor de locuințe sociale, din data de 18.04.2022;

În temeiul prevederilor art. 129 (2) lit. ”c” coroborat cu art. 129(6) lit.”a” și lit. ”b”, ale art. 129 (2) lit. ”d” coroborat cu art. 129 (7) lit. ”b” și lit. ”q”, art. 139(1) și ale art. 196 (1) lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Aprobă repartizarea a 10 locuințe sociale disponibile de închiriat în anul 2022, din blocurile de locuințe sociale din imobilele situate în Alba Iulia, str. Marcus Aurelius, nr. 47, bl. A1, nr. 49, bl. A2 și nr.51, bl. A3, începând cu 1 iunie 2022, dată la care devin disponibile de închiriat, conform anexelor nr. 1, nr. 2 și nr. 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Toate persoanele/familiile care au primit repartiție în locuință socială, au obligația să prezinte la data încheierii contractului de închiriere și anual (când se recalculează chiria), pe lângă documentele prevăzute la art .23 din H.G.R. nr. 1275/2000, cu modificările și completările, următoarele documente:

- declarație autentificată a titularului contractului de închiriere și ai celorlalți membrii din familie din care rezultă că „nu dețin și nu au deținut în proprietate o locuință, nu au beneficiat de sprijinul statului în credite și execuție pentru realizarea unei locuințe, nu dețin în calitate de chiriași, o altă locuință din fondul locativ de stat sau din fondul locativ al Municipiului Alba Iulia, nu au înstrăinat o locuință după data de 01.01.1990”;

- certificat de atestare fiscală de la Direcția venituri a primăriei locului de domiciliu și/sau de reședință că sunt achitate obligațiile de plată față de bugetul local pentru toți membrii majori din familie.

Art.3 Neprezentarea documentelor solicitate la art. 2 din prezenta hotărâre atrage respingerea solicitării de încheiere a contractului de închiriere pentru respectivul solicitant.

Art.4 În situatia în care, la momentul recalculării anuale a cuantumului chiriei, titularul contractului de închiriere al locuinței sociale nu face dovada achitării la zi a tuturor obligațiilor de plata față de bugetul local, atât pentru solicitant, cât și pentru toți membrii majori din familie, contractul de închiriere va înceta de drept.

Art.5 Biroul elaborare contracte și administrarea domeniului public din cadrul Serviciului contracte, patrimoniu și Direcţia de asistenţă socială din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia vor duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.6 Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Alba, în condiţiile şi în termenele prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.7 Hotărârea se comunică către:

- Primarul municipiului Alba Iulia

- Instituția Prefectului - Judeţul Alba

- Direcţia de asistenţă socială

- Biroul elaborare contracte și administrarea domeniului public

 

 

 

 

Alba Iulia, 27 aprilie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                                Contrasemnează,
   Consilier                                                                                              Secretar general
Nanu Dana Elisabeta                                                                                   Jeler Marcel     

 

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 19 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 90,47 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex