Hotărârea nr. 211 din 2022

privind aprobarea documentației de urbanism: ,,PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU REGLEMENTARE STRADĂ ȘI PARCELARE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE INDIVIDUALE” Municipiul Alba Iulia, str. Azur și Zenit, F.N.

 
 
ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 211

privind aprobarea documentației de urbanism: ,,PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU REGLEMENTARE STRADĂ ȘI PARCELARE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE INDIVIDUALEMunicipiul Alba Iulia, str. Azur și Zenit, F.N.

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 27 aprilie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism: ,,PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU REGLEMENTARE STRADĂ ȘI PARCELARE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE INDIVIDUALE” Municipiul Alba Iulia, str. Azur și Zenit, F.N. inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 226/18.04.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 45546/18.04.2022 al Primarului Municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 45717/18.04.2022 al Direcției urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;

Văzând prevederile art.2 (2) și art. 8(2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.25 (1), art.26, art.47 (1),(2),(3),(5), art. 57- 61 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10, art. 11, ale secțiunii a 3-a și ale secțiunii a 4-a din capitolul III și ale anexei 1 din Metodologia de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, aprobate prin Ordinul 2701/2010 a MDRT, cu modificările și completările ulterioare și ale cap. III, art. 2, 10, 11, cap. IV, secțiunea a 2-a, secțiunea a 3-a, anexa 1, anexa 2, anexa 3, anexa 4 din Regulamentul Local privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și urbanism aprobat prin Hotărârea nr. 28/2011 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia;

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiul Alba Iulia aprobat prin HCL 158/2014 și Planul Urbanistic Zonal ,,Elaborare PUZ – Modernizare Străzi In Zona De Nord A Municipiului Alba Iulia (Micești-Bărăbanț) – Reglementare Urbanistica Trama Stradala: Lot I, Lot II, Lot III” aprobat prin Hotărârea nr. 185/2021 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia;

În temeiul prevederilor art. 129(2) lit. “c” coroborat cu art. 129(6) lit. “c”, ale art. 139(3) lit. “e” și ale art. 196(1) lit. “a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1: Aproba Planul Urbanistic Zonal ,,REGLEMENTARE STRADĂ ȘI PARCELARE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE INDIVIDUALE” - intravilan Municipiul Alba Iulia, str. Azur și Zenit, f.n., Jud. Alba, C.F. nr. 93181, 93183, 93184, 97063, 97554 Alba Iulia, elaborat la inițiativa beneficiarilor CIUGUDEAN GEORGE MAXIMILIAN, CIUGUDEAN RODICA MARIA, S.C. TRIFU IMOBILIARE S.R.L., cu propunerile de organizare urbanistică a amplasamentului studiat și reglementările specifice, conform documentației de urbanism prezentate în anexa 1.

Art.2: Se însușește raportul privind informarea și consultarea publicului nr. 2073/10.01.2022, conform anexei 2.

Art.3: Se însușește Planul de acțiune pentru implementarea investițiilor locale, conform anexei 3.

Art.4: Planul urbanistic zonal și regulamentul local de urbanism aferent are o valabilitate de 5 ani de la data aprobării.

Art.5: Sarcinile din prezenta hotărâre vor fi duse la îndeplinire de Direcția Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia.

Art.6: Anexele numărul 1, 2 și 3 fac parte integrată din prezenta hotărâre:

Art.7: Prezenta hotărâre poate fi contestata în condițiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.8: Hotărârea se comunică către:

  • Primarul Municipiului Alba Iulia

  • Instituția Prefectului – Județul Alba

  • Direcția urbanism și amenajarea teritoriului

  • Serviciul public comunitar pentru cadastru și agricultură

  • Direcția tehnică, dezvoltare

  • Direcția venituri

  • Birou evidență patrimoniu și sistem informatic geografic

 

 

 

 

Alba Iulia, 27 aprilie 2022

 

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                                Contrasemnează,
         Consilier                                                                                        Secretar general
Nanu Dana Elisabeta                                                                                  Jeler Marcel    

 

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 19 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 90,47 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex