Hotărârea nr. 212 din 2022

privind aprobarea documentației de urbanism:,,PLAN URBANISTIC ZONAL ÎN VEDEREA PARCELĂRII” Municipiul Alba Iulia, între străzile Cronos, Spiru Haret, Calypso, F.N.

 

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 212

privind aprobarea documentației de urbanism:,,PLAN URBANISTIC ZONAL ÎN VEDEREA PARCELĂRII” Municipiul Alba Iulia, între străzile Cronos, Spiru Haret, Calypso, F.N.

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 27 aprilie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism:,,PLAN URBANISTIC ZONAL ÎN VEDEREA PARCELĂRII” Municipiul Alba Iulia, între străzile Cronos, Spiru Haret, Calypso, F.N. inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 227/18.04.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 45552/18.04.2022 al Primarului Municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 45730/18.04.2022 al Direcției urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;

Văzând prevederile art.2 (2) și art. 8(2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.25 (1), art.26, art.47 (1),(2),(3),(5), art. 57- 61 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10, art. 11, ale secțiunii a 3-a și ale secțiunii a 4-a din capitolul III și ale anexei 1 din Metodologia de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, aprobate prin Ordinul 2701/2010 a MDRT, cu modificările și completările ulterioare și ale cap. III, art. 2, 10, 11, cap. IV, secțiunea a 2-a, secțiunea a 3-a, anexa 1, anexa 2, anexa 3, anexa 4 din Regulamentul Local privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și urbanism aprobat prin Hotărârea nr. 28/2011 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia;

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiul Alba Iulia aprobat prin HCL 158/2014 și Planul Urbanistic Zonal „EXTINDERE PERIMETRUL INTRAVILAN ALBA IULIA, ZONA SEIGAU - SCHIT SI ZONA TERASA VIILOR – PODEI” aprobat prin Hotărârea nr. 195/2013 a Consiliului local prin art. 8;

Având în vedere amendamentul de modificare a domnului consilier Dumitru Nicolae Alexandru Dan înregistrat cu nr. 16/227/18.04.2022 aprobat în cadrul ședinței ordinare a Consiliului local cu majoritate absolută, însemnând un număr de 19 voturi valabil exprimate;

În temeiul prevederilor art. 129(2) lit. “c” coroborat cu art. 129(6) lit. “c”, ale art. 139(3) lit. “e” și ale art. 196(1) lit. “a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1: Aproba „PLAN URBANISTIC ZONAL ÎN VEDEREA PARCELĂRII” - intravilan Municipiul Alba Iulia, str. Cronos, Spiru Haret, Calypso, f.n., Jud. Alba, C.F. nr. 114586 Alba Iulia, elaborat la inițiativa beneficiarului ENASEL PETRU MIHAI, cu propunerile de organizare urbanistică a amplasamentului studiat și reglementările specifice, conform documentației de urbanism prezentate în anexa 1.

Art.2: Se însușește raportul privind informarea și consultarea publicului nr. 2089/10.01.2022 conform anexei 2.

Art.3: Se însușește Planul de acțiune pentru implementarea investițiilor locale, conform anexei 3, modificat prin amendametul votat în cadrul ședinței Consiliului local - condiția ca finanțarea pentru realizarea lucrărilor de echipare tehnico edilitară și a căilor de comunicații să fie suportate din bugetul beneficiarului PUZ.

Art.4: Planul urbanistic zonal și regulamentul local de urbanism aferent are o valabilitate de 5 ani de la data aprobării.

Art.5: Sarcinile din prezenta hotărâre vor fi duse la îndeplinire de Direcția urbanism și amenajarea teritoriului din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia.

Art.6: Anexele numărul 1, 2 și 3 fac parte integrată din prezenta hotărâre.

Art.7: Prezenta hotărâre poate fi contestata în condițiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.8: Hotărârea se comunică către:

  • Primarul Municipiului Alba Iulia

  • Instituția Prefectului – Județul Alba

  • Direcția urbanism și amenajarea teritoriului

  • Serviciul public comunitar pentru cadastru și agricultură

  • Direcția tehnică, dezvoltare

  • Direcția venituri

  • Birou evidență patrimoniu și sistem informatic geografic

 

 

 

Alba Iulia, 27 aprilie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                            Contrasemnează,
       Consilier                                                                                     Secretar general
Nanu Dana Elisabeta                                                                             Jeler Marcel    

 

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 19 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 90,47 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex