Hotărârea nr. 213 din 2022

privind aprobarea documentației de urbanism: ,,PLANUL URBANISTIC DE DETALIU: CONSTRUIRE LOCUINTA FAMILIALA SI IMPREJMUIRE LA STRADA” Municipiul Alba Iulia, Str. Gheorghe Magheru, nr 7

 
 
ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 213

privind aprobarea documentației de urbanism: ,,PLANUL URBANISTIC DE DETALIU: CONSTRUIRE LOCUINTA FAMILIALA SI IMPREJMUIRE LA STRADA” Municipiul Alba Iulia, Str. Gheorghe Magheru, nr 7

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 27 aprilie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism: ,, PLANUL URBANISTIC DE DETALIU: CONSTRUIRE LOCUINTA FAMILIALA SI IMPREJMUIRE LA STRADA” Municipiul Alba Iulia, Str. Gheorghe Magheru, nr 7 inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 228/18.04.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 45554/18.04.2022 al Primarului Municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 45743/18.04.2022 al Direcției urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;

Văzând prevederile art.2 (2) și art. 8(2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.25(1), art.26, art.48(1), (2), (3), ale art. 57 - 61 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10, art. 11, ale secțiunii a 3-a și ale secțiunii a 4-a din capitolul III și ale anexei 1 din Metodologia de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, aprobate prin Ordinul 2701/2010 a MDRT, cu modificările și completările ulterioare, ale cap. III, art. 2, 10, 11, cap. IV, secțiunea a 2-a, secțiunea a 3-a, anexa 1, anexa 2, anexa 3, anexa 4 din Regulamentul Local privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și urbanism aprobat prin Hotărârea nr. 450/2021 a Consiliului local, modificată și completată prin Hotărârea nr. 78/2022 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia;

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiul Alba Iulia aprobat prin Hotărârea nr. 158/2014 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia;

În temeiul prevederilor art. 129(2) lit. “c” coroborat cu art. 129(6) lit. “c”, ale art. 139(3) lit. “e” și ale art. 196(1) lit.“a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1: Aproba Planul Urbanistic de Detaliu ,,CONSTRUIRE LOCUINTA FAMILIALA SI IMPREJMUIRE LA STRADA” - intravilan Municipiul Alba Iulia, Str. Gheorghe Magheru, nr 7, Jud. Alba, C.F. nr. 112612 Alba Iulia, elaborat la inițiativa Rus Teodora Cornelia, cu propunerile de organizare urbanistică a amplasamentului studiat și reglementările specifice, conform documentației de urbanism prezentate în anexa 1.

Art.2: Se însușește raportul privind informarea și consultarea publicului nr. 7253/20.01.2022, conform anexei 2.

Art.3: Planul Urbanistic de Detaliu are perioada de valabilitate de 2 ani de la data aprobării.

Art.4: Sarcinile din prezenta hotărâre vor fi duse la îndeplinire de Direcția urbanism și amenajarea teritoriului din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia.

Art.5: Anexele numărul 1 și 2 fac parte integrată din prezenta hotărâre:

Art.6: Prezenta hotărâre poate fi contestata în condițiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.7: Hotărârea se comunică către:

  • Primarul Municipiului Alba Iulia

  • Instituția Prefectului – Județul Alba

  • Direcția urbanism și amenajarea teritoriului

  • Serviciul public comunitar pentru cadastru și agricultură

  • Direcția tehnică, dezvoltare

  • Direcția venituri

  • Birou evidență patrimoniu și sistem informatic geografic

 

 

 

Alba Iulia, 27 aprilie 2022

 

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                     Contrasemnează,
        Consilier                                                                               Secretar general
Nanu Dana Elisabeta                                                                        Jeler Marcel     

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 18 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 85,71 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex