Hotărârea nr. 215 din 2022

privind îndreptarea unei erori materiale din dispozitivul Hotărârii nr. 77/2022 a Consiliului local cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu ,,DEMOLARE CLĂDIRI EXISTENTE (C1, C2) ȘI CONSTRUIRE HALĂ INDUSTRIALĂ” Municipiul Alba Iulia, str. Livezii, nr. 41F

 

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 215

privind îndreptarea unei erori materiale din dispozitivul Hotărârii nr. 77/2022 a Consiliului local cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu ,,DEMOLARE CLĂDIRI EXISTENTE (C1, C2) ȘI CONSTRUIRE HALĂ INDUSTRIALĂMunicipiul Alba Iulia, str. Livezii, nr. 41F

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 27 aprilie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale din dispozitivul Hotărârii nr. 77/2022 a Consiliului local cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu ,,DEMOLARE CLĂDIRI EXISTENTE (C1, C2) ȘI CONSTRUIRE HALĂ INDUSTRIALĂ” Municipiul Alba Iulia, str. Livezii, nr. 41F inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 225/18.04.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 45545/18.04.2022 al Primarului Municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 46316/19.04.2022 al Direcției urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;

Văzând prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajarea teritoriului și de urbanism;

Având în vedere prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Ordinului nr. 233/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism;

În temeiul prevederilor art. 129 (14), ale art. 139 (1) şi ale art. 196 (1) lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.I: Îndreaptă eroarea materială la art. 1 din Hotărârea nr. 77 din 28.02.2022 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia în sensul corectării numărului raportului privind informarea și consultarea publicului, în loc de „2089/10.01.2022” se va citi „1396/07.01.2022”:

Art.II: Restul prevederilor Hotărârii nr. 77/2022 a Consiliului Local al municipiului Alba Iulia vor rămâne neschimbate.

Art.III: Sarcinile din prezenta hotărâre vor fi duse la îndeplinire de Direcția urbanism şi amenajarea teritoriului din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia, în colaborare cu alte direcții ale administrației publice, după caz.

Art.IV: Prezenta hotărâre poate fi contestată în condițiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.V: Hotărârea se comunică către:

  • Primarul Municipiului Alba Iulia

  • Instituția Prefectului – Județul Alba

  • Direcția urbanism şi amenajarea teritoriului

 

 

 

 

Alba Iulia, 27 aprilie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                           Contrasemnează,
       Consilier                                                                                     Secretar general
Nanu Dana Elisabeta                                                                              Jeler Marcel    

 

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 18 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 85,71 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex