Hotărârea nr. 216 din 2022

privind îndreptarea erorii materiale strecurate în dispozitivul Hotărârii nr. 170/2022 a Consiliului Local al municipiului Alba Iulia cu privire la aprobarea scoaterii din funcțiune și casării unor obiecte de inventar și mijloace fixe

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIULUI ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 216

privind îndreptarea erorii materiale strecurate în dispozitivul Hotărârii nr. 170/2022 a Consiliului Local al municipiului Alba Iulia cu privire la aprobarea scoaterii din funcțiune și casării unor obiecte de inventar și mijloace fixe

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 27 aprilie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurate în dispozitivul Hotărârii nr. 170/2022 a Consiliului Local al municipiului Alba Iulia cu privire la aprobarea scoaterii din funcțiune și casării unor obiecte de inventar și mijloace fixe inițiat de primarul munciipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 242/18.04.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 46263/19.04.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 46281/19.04.2022 al Serviciului voluntar pentru situații de urgență din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură;

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 170/2022 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia privind aprobarea scoaterii din funcțiune și casării unor obiecte de inventar și mijloace fixe;

În temeiul prevederilor art.108 lit.”e”, ale art.129(2) lit.”c”, ale art.139 (3) lit.”g”, art.196 (1) lit.”a”, ale art. 286 (4), ale art. 354 și ale art. 361 (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.I Îndreaptă eroarea materială strecurată în dispozitivul Hotărârii nr. 170/2022 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia privind aprobarea scoaterii din funcțiune și casării unor obiecte de inventar și mijloace fixe, în sensul că la art. 1, în loc de „pozițiile 1 – Domeniul public”, se va citi „pozițiile 1 – Canalizație și iluminat public”.

Art.II Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 170/2022 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia rămân nemodificate.

Art.III Comisia de casare va aduce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.IV Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 - Legea contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.V Hotărârea se comunică către :

- Primarul municipiului Alba Iulia

- Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

- Serviciului voluntar pentru situații de urgență

- Direcţia cheltuieli

- Comisiei de casare

 

 

 

 

Alba Iulia, 27 aprilie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                     Contrasemnează,
    Consilier                                                                                   Secretar general
Nanu Dana Elisabeta                                                                          Jeler Marcel     

 

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 19 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 90,47 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex