Hotărârea nr. 217 din 2022

privind aprobarea volumului masei lemnoase care se va recolta şi valorifica în cursul anului 2022 din fondul forestier proprietate privată a Municipiului Alba Iulia şi aflat în administrarea Ocolului Silvic Sebeş R.A.

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIULUI ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 217

privind aprobarea volumului masei lemnoase care se va recolta şi valorifica în cursul anului 2022 din fondul forestier proprietate privată a Municipiului Alba Iulia şi aflat în administrarea Ocolului Silvic Sebeş R.A.

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 27 aprilie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea volumului masei lemnoase care se va recolta şi valorifica în cursul anului 2022 din fondul forestier proprietate privată a Municipiului Alba Iulia şi aflat în administrarea Ocolului Silvic Sebeş R.A. Inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistat cu numărul 230/18.04.

Având în vedere adresa Ocolului Silvic Sebeş R.A. nr. 399/03.02.2022, inclusiv documentaţia conexă;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 45690/18.04.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 46028/18.04.2022 și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură;

Văzând prevederile art.1 lit. ,,e”, art.4 (1), art.6 (1) si (4), art.45 (11), (12) si (13) si art.52 (1) din "Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica" aprobat prin HG nr.715/2017, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.33 din OUG nr.59/2000 privind Statutul personalului silvic, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.59 (5^3) din Legea nr.46/2008 privind Codul Silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129 (2) lit."c" coroborat cu art.129 (6) lit.”a”, ale art.139 (3) lit.”g” și ale art.196 (1) lit.”a” din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Se aprobă recoltarea și valorificarea în cursul anului 2022 ca "masă lemnoasă pe picior" prin licitație sau negociere, după caz, a unui volum maxim de 1277mc din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Alba Iulia și aflat în administrarea Ocolului Silvic Sebeș R.A., tipul licitației și prețul de pornire al licitației urmând a fi stabilit pentru fiecare procedură în parte, conform legii.

Art.2 Se aprobă recoltarea unui volum maxim de 1277 mc din produse principale, secundare, din tăieri de igienă, tăieri de conservare precum și din produse accidentale dispersate sau realizate pe suprafețe compacte de maxim 3 ha, producția anului 2022, din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Alba Iulia și aflat în administrarea Ocolului Silvic Sebes R.A., în scopul valorificării prin vânzare directă, pentru consumul propriu al persoanelor fizice, al unităţilor de interes local finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat sau de la bugetul local, care nu desfăşoară activitate economică în sensul reglementărilor comunitare în domeniul ajutorului de stat, precum şi strict pentru consumul propriu al persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale, asociaţiilor şi fundaţiilor înfiinţate conform legii, în faza de ,,fasonat la cioată”, inclusiv lemnul de lucru cu diametrul la capătul gros mai mare de 24 cm, în condițiile legii, ca urmare a contractării unor servicii de exploatare.

Art.3 Din volumul menționat la art.2, un volum maxim de 24 mc reprezintă consumul propriu al administratorului, pe bază de cereri depuse la sediul acestuia și aprobate de șeful de ocol.

Art.4 Volumul menționat la art.2, din care se scade volumul menționat la art.3, respectiv cantitatea maximă de 1253 mc. se valorifică pe baza cererilor aprobate de primarul Municipiului Alba Iulia, cereri care vor fi ulterior comunicate Ocolului Silvic Sebeş R.A. în vederea onorării.

Art.5 Se aprobă prețurile de vânzare directă în faza "fasonat la cioată" pentru volumul de lemn menționat la art.2 conform anexei nr.1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Se aprobă nivelul maxim al tarifelor pentru prestările de servicii de exploatări forestiere în faza “fasonat la cioată” la valoarea de 89,01 lei/mc, la care se adaugă TVA, conform anexei nr.2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7 Serviciul contracte, patrimoniu și Ocolul Silvic Sebeș R.A. vor duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.8 Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 - Legea contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.9 Hotărârea se comunică către:

- Primarul municipiului Alba Iulia

- Instituţia Prefectului - Judeţului Alba

- Serviciul contracte, patrimoniu

- Ocolului Silvic Sebes R.A.

 

 

 

Alba Iulia, 27 aprilie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                       Contrasemnează,
      Consilier                                                                                  Secretar general
Nanu Dana Elisabeta                                                                            Jeler Marcel   

 

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 19 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 90,47 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex