Hotărârea nr. 218 din 2022

privind aprobarea prelungirii termenului contractului de concesiune nr. 26617/2016 încheiat între municipiul Alba Iulia și SC SERCAR POWER SRL

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 218

privind aprobarea prelungirii termenului contractului de concesiune nr. 26617/2016 încheiat între municipiul Alba Iulia și SC SERCAR POWER SRL

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 27 aprilie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de concesiune nr. 26617/2016 încheiat între municipiul Alba Iulia și SC SERCAR POWER SRL - inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 239/18.04.2022;

Având în vedere cererea formulată de SC SERCAR POWER SRL, înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr. 23858/2022, precum și prevederile Cap.III, pct.3.2 din contractul de concesiune nr. 26617/2016 încheiat între Municipiul Alba Iulia și SC SERCAR POWER SRL;

Văzând referatul de aprobare nr. 45899/18.04.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 45993/2022 al Biroului elaborare contracte și administrarea domeniului public din cadrul Serviciului contracte patrimoniu din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

Având în vedere amendamentul de modificare a domnului primar - Pleșa Gabriel Codru, înregistrat cu nr. 17/239/18.04.2022, aprobat în cadrul ședinței ordinare a Consiliului local cu majoritate absolută, însemnând un număr de 14 voturi valabil exprimate;

În temeiul prevederilor art.129 (2) lit."c", coroborat cu art.129(6) lit.”a”, ale art.139 (3) lit.”g”, ale art.196(1) lit.”a”, ale art.306(3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Aprobă prelungirea cu 1 an începând cu data de 01.07.2022 a termenului contractului de concesiune nr. 26617/2016 încheiat între municipiul Alba Iulia și SC SERCAR POWER SRL.

Art.2.Prelungirea termenului contractului de concesiune nr. 26617/2016 se face prin act adițional.

Art.3.Împuternicește Primarul municipiului Alba Iulia, în calitate de reprezentant al municipiului Alba Iulia, să semneze actul adițional la contractul de concesiune nr.26617/2016.

Art.4. Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5. Serviciul contracte, patrimoniu din cadrul Serviciului public administrarea patrimoniului local din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.6. Hotărârea se comunică:

-Primarului municipiului Alba Iulia

-Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba

-Serviciului Contracte, Patrimoniu

-SC SERCAR POWER SRL, str.Cloșca, nr.6, bl.4, sc.E, ap.59, Alba Iulia, jud.Alba

 

 

 

 

Alba Iulia, 27 aprilie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                                        Contrasemnează,
      consilier                                                                                                      Secretar general
Nanu Dana Elisabeta                                                                                             Jeler Marcel   

 

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 18 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 90,00% din numărul consilierilor în funcție.

P.B.C.3ex