Hotărârea nr. 22 din 2022

privind aprobarea planului de acţiuni/lucrări de interes local pentru anul 2022

 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 22

privind aprobarea planului de acţiuni/lucrări de interes local pentru anul 2022

 

Consiliul local al Municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 27 ianuarie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea planului de acţiuni/lucrări de interes local pentru anul 2022 inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 21/19.01.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 6513/19.01.2022 al Primarului Municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 6565/19.01.2022 al Direcției de asistență socială și Serviciul întreținerea domeniului public din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură, sănătate, protecţie socială, culte, sport, agrement, turism şi protecţia copilului;

Văzând prevederile art. 6*(7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 28 (3) din HGR nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129(14), art. 139(1) si art. 196(1) lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Aprobă planul de acţiuni/ lucrări de interes local pentru anul 2022 conform anexei care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2 Serviciul întreținerea domeniului public şi Direcția de asistenţă socială din subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia vor duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.3 Prezenta hotărâre poate fi atacată în condițiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4 Hotărârea se comunică către:

- Primarul municipiului Alba Iulia

- Instituţia Prefectului - Judeţul Alba

- Serviciul întreținerea domeniului public

- Direcția de asistenţă socială

 

 

 

Alba Iulia, 27 ianuarie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                Contrasemnează,
        Consilier                                                                         Secretar general
Tudorașcu Raul Sebastian                                                              Jeler Marcel      

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 19 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 100 % din numărul consilierilor prezenți.

P.M.3ex