Hotărârea nr. 225 din 2022

privind acceptarea ofertei de donaţie făcute municipiului Alba Iulia asupra unui imobil aferent străzii Zărnești.

 
 
ROMÂNIA
JUDETUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 225

privind acceptarea ofertei de donaţie făcute municipiului Alba Iulia asupra unui imobil aferent străzii Zărnești.

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 27 aprilie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la acceptarea ofertei de donaţie făcute municipiului Alba Iulia asupra unui imobil aferent străzii Zărnești - inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 215/14.04.2022;

Având în vedere cererea depusă de Perța Radu, Perța Nicolae și Perța Doinița, înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia cu nr. 36355/28.03.2022; referatul de aprobare nr. 44466/13.04.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 44601/14.04.2022 al Serviciului public comunitar pentru cadastru și agricultură din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat;

Având în vedere prevederile:

- art. 863 lit.”c” din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată cu modificările și completările ulterioare;

- art. 291(3) lit „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificat si completat ulterior;

- art.13(5) din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al ANCPI, cu modificările şi completările ulterioare.

- Hotărârea nr. 148/2020 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia, privind aprobarea PUZ „Modernizare străzi în zona de dezvoltare Alba Iulia – Micești - Bărăbanț- Reglementare urbanistică trama stradala: LOT1, LOT2, LOT3”.

În temeiul prevederilor art. 129(2) lit "c", art.139 (2) şi ale art.196(1) lit “a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificat si completat ulterior;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1.Se aprobă acceptarea ofertei de donație Municipiului Alba Iulia, având ca obiect imobilul (drum) situat în Alba Iulia, strada Zărnești, înscris în CF nr. 113822 Alba Iulia cu nr. cad. 113822 (1185/3/12/1/2) în suprafaţă de 220 mp, aflat în proprietatea numiților Perța Radu, Perța Nicolaie și Perța Doinița.

Art.2. Planul de amplasament și delimitare se regăsește în anexa la prezenta hotărâre.

Art.3.Imobilul care face obiectul ofertei de donație menționată la art.1, are afecțiunea de domeniul public, va fi întabulat în proprietatea Municipiului Alba Iulia și va completa inventarul domeniului public al Municipiului Alba Iulia.

Art.4. Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5. Serviciul public comunitar pentru cadastru şi agricultură, Serviciul contracte, patrimoniu din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și Biroul evidență patrimoniu și sistemul informatic geografic din aparatul de specialitate al primarului municipiului Alba Iulia vor duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.6. Hotărârea se comunică:

- Primarului Municipiului Alba Iulia

- Instituției Prefectului - Județul Alba

- Serviciului public comunitar pentru cadastru şi agricultură

- Direcției tehnice, dezvoltare

- Serviciului contracte, patrimoniu

- Direcției cheltuieli

- Biroului Evidență Patrimoniu și Sistemul Informatic Geografic

 

 

 

Alba Iulia, 27 aprilie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                              Contrasemnează,
         consilier                                                                      Secretar general
Nanu Dana Elisabeta                                                                Jeler Marcel    

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 18 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 90,00% din numărul consilierilor în funcție.

P.B.C.4ex