Hotărârea nr. 227 din 2022

privind acceptarea ofertei de donaţie făcute municipiului Alba Iulia asupra unor imobile aferente străzii Dublihanul Mare

 
 
ROMÂNIA
JUDETUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 227

privind acceptarea ofertei de donaţie făcute municipiului Alba Iulia asupra unor imobile aferente străzii Dublihanul Mare

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 27 aprilie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la acceptarea ofertei de donaţie făcute municipiului Alba Iulia asupra unor imobile aferente străzii Dublihanul Mare - inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 219/15.04.2022;

Având în vedere cererea depusă de Ciornei Isidor-Daniel, Georgescu Constantin, Georgescu Maria si Todorean Dorin, înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia cu nr. 44476/14.04.2022; referatul de aprobare nr. 45281/15.04.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 45279/15.04.2022 al Serviciului public comunitar pentru cadastru și agricultură din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat;

Având în vedere prevederile:

- art. 863 lit.”c” din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată cu modificările și completările ulterioare;

- art. 291(3) lit „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificat si completat ulterior;

- art.13(5) din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al ANCPI, cu modificările şi completările ulterioare.

- Hotărârea nr. 190/2010 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia, privind aprobarea PUZ „Introducere în intravilan pentru construire locuințe individuale, zona Dublihan”.

În temeiul prevederilor art. 129(2) lit "c", art.139 (2) şi ale art.196(1) lit “a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificat si completat ulterior;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1.Se aprobă acceptarea ofertei de donație Municipiului Alba Iulia, având ca obiect imobilele (străzi) situate în Alba Iulia, strada Dublihanul Mare, înscrise în CF nr. 75401 Alba Iulia cu nr. cad. 75401 (3188/47/1) în suprafaţă de 1633 mp si CF nr. 75870 Alba Iulia cu nr. cad. 75870 (3188/43/1) in suprafață de 1672 mp, aflate în proprietatea numiților Ciornei Isidor-Daniel, Georgescu Constantin, Georgescu Maria și Todorean Dorin.

Art.2. Planul de amplasament și delimitare se regăsește în anexa la prezenta hotărâre.

Art.3.Imobilul care face obiectul ofertei de donație menționată la art.1, are afecțiunea de domeniul public, va fi întabulat în proprietatea Municipiului Alba Iulia și va completa inventarul domeniului public al Municipiului Alba Iulia.

Art.4. Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5. Serviciul public comunitar pentru cadastru şi agricultură, Serviciul contracte, patrimoniu din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și Biroul evidență patrimoniu și sistemul informatic geografic din aparatul de specialitate al primarului municipiului Alba Iulia vor duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.6. Hotărârea se comunică:

- Primarului Municipiului Alba Iulia

-Instituției Prefectului- Județul Alba

- Serviciului public comunitar pentru cadastru şi agricultură

-Direcției tehnice, dezvoltare

-Serviciului Administrarea domeniului public şi privat

-Direcției cheltuieli

-Biroului Evidență Patrimoniu și Sistemul Informatic Geografic

 

 

 

Alba Iulia, 27 aprilie 2022

 

 

Președintele ședinței,                                                                          Contrasemnează,
       consilier                                                                                    Secretar general
Nanu Dana Elisabeta                                                                             Jeler Marcel   

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 18 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 90,00% din numărul consilierilor în funcție.

P.B.C.4ex