Hotărârea nr. 228 din 2022

privind înscrierea dreptului de proprietate a Municipiului Alba Iulia – domeniul public asupra unui imobil, str. Coasta Curata - Paclișa

 
 
ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 228

privind înscrierea dreptului de proprietate a Municipiului Alba Iulia – domeniul public asupra unui imobil, str. Coasta Curata - Paclișa

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 27 aprilie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la înscrierea dreptului de proprietate a Municipiului Alba Iulia – domeniul public asupra unui imobil, str. Coasta Curata - Paclișa - inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 222/15.04.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 45538/18.04.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 45705/18.04.2022 al Serviciului public comunitar pentru cadastru și agricultură din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură;

Văzând prevederile art. 554 și art. 885(1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 40 din Legea nr. 7/1996 – Legea cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului Directorului General al A.N.C.P.I. nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare și Anexa nr. 2 – Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Alba Iulia la Hotărârea de Guvern nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba;

În temeiul prevederilor art. 129 (2) lit. „c”, ale art. 139 (2) și ale art. 196 (1) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Solicită Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alba – Secția Carte Funciară introducerea în circuitul civil a imobilului (drum): Strada Coasta Curată identificată cu nr. Top. 4160; 4155, 4183/1 și cu pozițiile nr. 503, nr. 504 și parțial din poziția nr. 487 din anexa nr. 2 la Hotărârea de Guvern nr. 974/2002 – „drum” în suprafață măsurată de 13719 mp.

Art.2. Solicită Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alba – Secția Carte Funciară înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia domeniul public și administrarea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia asupra imobilul (drum) menționat la art.1. din prezenta hotărâre.

Art.3. Anexele nr. 1 și 2 cuprinzând tabelul de identificare şi planul de amplasament a imobilului fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Serviciul public comunitar pentru cadastru şi agricultură din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art. 5. Hotărârea se comunică:

- Primarului municipiului Alba Iulia

- Instituţiei Prefectului - Județul Alba

- Serviciului public comunitar pentru cadastru şi agricultură.

- Serviciului administrarea domeniul public și privat

- Biroului evidență patrimoniu și sistemul informatic geografic

 

 

 

Alba Iulia, 27 aprilie 2022

 

 

Președintele ședinței,                                                                                 Contrasemnează,
    consilier                                                                                              Secretar general
Nanu Dana Elisabeta                                                                                     Jeler Marcel    

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 17 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 85,00% din numărul consilierilor în funcție.

P.B.C.4ex