Hotărârea nr. 229 din 2022

privind însușirea documentației tehnice de prima înscriere a dreptului de proprietate a Municipiului Alba Iulia – domeniul public asupra unui imobil înscris în Cf. nr. 113457 cu nr. top. 228/5/1; 229/5/1 - Partoș

 
 
ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 229

privind însușirea documentației tehnice de prima înscriere a dreptului de proprietate a Municipiului Alba Iulia – domeniul public asupra unui imobil înscris în Cf. nr. 113457 cu nr. top. 228/5/1; 229/5/1 - Partoș

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 27 aprilie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de prima înscriere a dreptului de proprietate a Municipiului Alba Iulia – domeniul public asupra unui imobil înscris în Cf. nr. 113457 cu nr. top. 228/5/1; 229/5/1 - Partoș - inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 248/19.04.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 47121/20.04.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 47153/20.04.2022 al Serviciului public comunitar pentru cadastru și agricultură din subordinea Consiliului local și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură;

Văzând prevederile art. 554 și art. 885(1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 40 din Legea nr. 7/1996 – Legea cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului Directorului General al A.N.C.P.I. nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare și Anexa nr. 2 – Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Alba Iulia la Hotărârea de Guvern nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba;

În temeiul prevederilor art. 129 (2) lit. „c”, ale art. 139(2) și ale art. 196 (1) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Însușește documentația tehnică de prima înscriere întocmită de inginer topograf Sima Alexandru pentru imobilului înscris în Cf. nr 113457 cu nr. top. 228/5/1; 229/5/1 „altele” (strada) – C.A.P Alba Iulia având suprafața din acte de 498 mp și suprafața măsurată de 548 mp, identificat cu poziția nr. 534 din anexa nr. 2 la Hotărârea de Guvern nr. 974/2002.

Art.2. Rectifică suprafața imobilului înscris în Cf. nr 113457 cu nr. top. 228/5/1; 229/5/1 de la suprafața din acte 498 mp la suprafața măsurată de 548 mp.

Art.3. Solicită Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alba – Secţia Carte Funciară schimbarea categoriei de folosință a imobilului înscris în Cf. nr 113457 cu nr. top. 228/5/1; 229/5/1 din "altele" în "drum".

Art.4. Solicită Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alba – Secția Carte Funciară înscrierea dreptului de proprietate al Municipiului Alba Iulia - domeniul public și administrarea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia asupra imobilul (drum) înscris în Cf. nr 113457 cu nr. top.228/5/1; 229/5/1.

Documentația tehnică de primă înscriere face parte din prezenta hotărâre.

Art.5. Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 - Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.6. Serviciul public comunitar pentru cadastru şi agricultură din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.7. Prezenta Hotărâre se comunică:

- Primarului municipiului Alba Iulia

- Instituţiei Prefectului – Județul Alba.

- Serviciului Public Comunitar pentru Cadastru şi Agricultură.

- Serviciului Administrarea domeniul public și privat

- Biroului Evidență Patrimoniu și Sistemul Informatic Geografic

 

 

 

Alba Iulia, 27 aprilie 2022

 

 

Președintele ședinței,                                                                              Contrasemnează,
      consilier                                                                                         Secretar general
Nanu Dana Elisabeta                                                                                 Jeler Marcel  

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 17 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 85,00% din numărul consilierilor în funcție.

P.B.C.4ex