Hotărârea nr. 23 din 2022

privind modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Alba Iulia aprobat prin Hotărârea nr.409/23.12.2019 a Consiliului local a municipiului Alba Iulia

 
ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL
 

HOTĂRÂREA NR. 23

privind modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Alba Iulia aprobat prin Hotărârea nr.409/23.12.2019 a Consiliului local a municipiului Alba Iulia

 

Consiliul local al Municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 27 ianuarie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Alba Iulia aprobat prin Hotărârea nr.409/23.12.2019 a Consiliului local a municipiului Alba Iulia inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 14/18.01.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr.5712/18.01.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr.5898/18.01.2022 al Serviciului administrare piețe,târguri și gestionarea câinilor fără stăpân din subordinea Consiliului local al Municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură;

Văzând prevederile Regulamentului C.E. nr.1069/2009 privind stabilirea unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produse derivate ce nu sunt destinate consumului uman, Ordinul ANSVSA nr.79/2019 privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor din domeniul subproduselor de origine animală şi produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman cu modificările și completările ulterioare, precum și ale HG nr.1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân,cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129 (2) lit.,,d” coroborat cu art.129(7) lit.,,p”, art.139(1) și ale art.196 (1) lit ,,a” din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Anexa la Hotărârea nr.409/23.12.2019 a Consiliului local referitoare la Regulamentul de Organizare și Funcționare a Serviciului Public pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Alba Iulia se modifică și completează după cum urmează:

”1) Art.44 se completează cu un aliniat care va avea următorul conținut:

Art. 44 (2) Serviciul Public de Gestionare a Câinilor fără Stăpân al Municipiului Alba Iulia va desfășura activitatea de colectare și incinerare a subproduselor de origine animală și a produselor derivate,categoria 2 și 3, care nu sunt destinate consumului uman cu respectarea legislației în domeniu.”

Art.2 Celelalte prevederi ale Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Alba Iulia rămân neschimbate.

Art.3 Serviciul administrare piețe, târguri și gestionarea câinilor fără stăpân al Municipiului Alba Iulia din subordinea Consiliului local va duce la îndeplinire prezenta hotărâre

Art.4 Hotărârea poate fi contestată conform Legii nr. 554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5 Hotărârea se comunică către :

  • Primarul Municipiului Alba Iulia

  • Instituția Prefectului – Județul Alba

  • Serviciul administrare piețe,târguri și gestionarea câinilor fără stăpân

 

 

 

Alba Iulia, 27 ianuarie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                               Contrasemnează,
       Consilier                                                                                         Secretar general
Tudorașcu Raul Sebastian                                                                             Jeler Marcel     

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 19 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 90,47 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex