Hotărârea nr. 230 din 2022

privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 38/2022 a Consiliului Local al municipiului Alba Iulia privind dezmembrarea și înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia – domeniul privat, asupra unui teren situat în Alba Iulia, str. Alexandru Ioan Cuza

 
 
ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 230

privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 38/2022 a Consiliului Local al municipiului Alba Iulia privind dezmembrarea și înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia – domeniul privat, asupra unui teren situat în Alba Iulia, str. Alexandru Ioan Cuza

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 27 aprilie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr.38/2022 a Consiliului Local al municipiului Alba Iulia privind dezmembrarea și înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia – domeniul privat, asupra unui teren situat în Alba Iulia, str. Alexandru Ioan Cuza - inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 223/15.04.2022;

Văzând adresa Instituției Prefectului – Județul Alba cu nr. 3261/4/G/SJ/II.C.2/2022 înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia cu nr. 30775/15.03.2022; referatul de aprobare nr.45536/18.04.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 45697/18.04.2022 al Serviciului public comunitar pentru cadastru și agricultură din subordinea Consiliului local și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură;

Având în vedere prevederile art. 41(5) din Legea nr. 7/1996 - Legea cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale prevederilor art.132 și art.135 din Ordinul Directorului General al A.N.C.P.I. nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, cu modificările şi completările ulterioare și ale dispozițiilor art. 361(2) și (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând adresa Serviciului întreținerea domeniului public nr. 32018/17.03.2022, prin care se menționează faptul că imobilul în speță nu este cuprins ca zonă verde în Registrul local al zonelor verzi din intravilanul Municipiului Alba Iulia;

În temeiul prevederilor art.129 (2) lit. „c”, ale art. 139(2) şi ale art. 196 (1) lit.„a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.I Se modifică articolele 1, 2 și 5 din Hotărârea nr. 38/2022 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia privind dezmembrarea și înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia – domeniul privat, asupra unui teren situat în Alba Iulia, str. Alexandru Ioan Cuza, care vor avea următorul conținut:

Art.1. (1) Dezmembrează imobilul (teren) înscris în CF nr. 116210, nr. top. 718/9/9/2/3/1/1/2 – Statul Român în suprafață de 2174 mp, în 2 parcele noi, astfel:

- parcela nr.1 cu nr. top. nou 718/9/9/2/3/1/1/2/1 – „altele” (alei și zone verzi) în suprafață de 2112 mp.

- parcela nr.2 cu nr. cad. nou 718/9/9/2/3/1/1/2/2 – „altele” (alei și zone verzi) în suprafață de 62 mp.

(2) Dezmembrarea se efectuează conform planului de amplasament și tabelului de parcelare prevăzute în anexele nr. 1 și, respectiv, 2.

Art.2. Solicită OCPI – Secţia Carte Funicară înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia - domeniul public asupra parcelei nr. 2 cu nr. top. nou 718/9/9/2/3/1/1/2/2 – în suprafață de 62 mp.

Art.5. Se înscrie în inventarul domeniului public al municipiului Alba Iulia, parcela nou creată având nr. top. 718/9/9/2/3/1/1/2/2 în suprafață de 62 mp.”

Art.II Celelalte articole din cuprinsul Hotărârii Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr. 38/2022 rămân neschimbate.

Art.III Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.IV Serviciul public comunitar pentru cadastru şi agricultură din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.V Hotărârea se comunică:

- Primarului municipiului Alba Iulia

- Instituţiei Prefectului – Județul Alba

- Serviciului public comunitar pentru cadastru şi agricultură.

- Serviciului administrarea domeniul public și privat

- Biroului Evidență patrimoniu și sistemul informatic geografic

 

 

 

Alba Iulia, 27 aprilie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                                  Contrasemnează,
       consilier                                                                                            Secretar general
Nanu Dana Elisabeta                                                                                     Jeler Marcel     

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 18 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 90,00% din numărul consilierilor în funcție.

P.B.C.4ex