Hotărârea nr. 233 din 2022

cu privire la propunerea de atribuire prin ordin al prefectului județului Alba a suprafeței de 281 mp teren intravilan înscris în CF. nr. 80033– Alba Iulia cu nr. topo. 4354/49/1 situat în Alba Iulia, str. Cetății nr.1A, Jud. Alba în favoarea numitei Marșu Valeria

 
 
ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTÃRAREA NR. 233

cu privire la propunerea de atribuire prin ordin al prefectului județului Alba a suprafeței de 281 mp teren intravilan înscris în CF. nr. 80033– Alba Iulia cu nr. topo. 4354/49/1 situat în Alba Iulia, str. Cetății nr.1A, Jud. Alba în favoarea numitei Marșu Valeria

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 27 aprilie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la propunerea de atribuire prin ordin al prefectului județului Alba a suprafeței de 281 mp teren intravilan înscris în CF. nr. 80033– Alba Iulia cu nr. topo. 4354/49/1 situat în Alba Iulia, str. Cetății nr.1A, Jud. Alba în favoarea numitei Marșu Valeria – inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 214/14.04.2022;

Având în vedere cererea doamnei Marșu Valeria, înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr. 40247/05.04.2022; referatul de aprobare nr. 44471/13.04.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 44607/14.04.2022 al Serviciului public comunitar pentru cadastru și agricultură din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat;

Văzând prevederile art. 36 alin.(2) și alin.(6) din Legea nr. 18/1991, privind fondul funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit „e”, art.139 alin.(2) , art.196 alin.(1) lit.”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Propune atribuirea prin Ordin al Prefectului județului Alba a suprafeței de 281 mp proprietar Statul Român, teren intravilan înscris în CF. nr. 80033 – Alba Iulia cu nr. Topo. 4354/49/1 situat în Alba Iulia, str. Cetății, nr.1A Jud. Alba în favoarea numitei Marșu Valeria.

Art.2. Hotărârea poate fi contestată la Secția de contencios administrativ a Tribunalului Alba în termen de 6 luni de la data comunicării raspunsului la plângerea prealabilă în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3. Serviciul public comunitar pentru cadastru şi agricultură din subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia va aduce la îndeplinire sarcinile din hotãrâre.

Art.4. Prezenta hotãrâre se comunicã :

- Primarului Municipiului Alba Iulia;

- Instituției Prefectului - Județul Alba

- Serviciului public comunitar pentru cadastru şi agricultură

 

 

 

Alba Iulia, 27 aprilie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                                 Contrasemnează,
       consilier                                                                                           Secretar general
Nanu Dana Elisabeta                                                                                   Jeler Marcel     

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 18 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 90,00% din numărul consilierilor în funcție.

P.B.C.4ex