Hotărârea nr. 234 din 2022

privind modificarea Hotărârii nr. 40/2022 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia cu privire la aprobarea cuantumului burselor și numărul acestora care se acordă elevilor din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza municipiul Alba Iulia, începând cu semestrul II al anului şcolar 2021 – 2022, cu modificările şi completările ulterioare

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 234

privind modificarea Hotărârii nr. 40/2022 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia cu privire la aprobarea cuantumului burselor și numărul acestora care se acordă elevilor din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza municipiul Alba Iulia, începând cu semestrul II al anului şcolar 2021 – 2022, cu modificările şi completările ulterioare

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data 27 aprilie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 40/2022 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia cu privire la aprobarea cuantumului burselor și numărul acestora care se acordă elevilor din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza municipiul Alba Iulia, începând cu semestrul II al anului şcolar 2021 – 2022, cu modificările şi completările ulterioare - inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și consilier local Filimon Marius și înregistrat cu numărul 218/15.04.2022;

Având în vedere adresa nr. 1270/2022 a Colegiului Economic „Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia cu nr. 44422/2022 precum și adresa nr. 615/2022 a Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia cu nr. 41332/2022;

Văzând referatul de aprobare nr. 45335/15.04.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia și a consilierului local Filimon Marius, raportul de specialitate nr. 45371/15.04.2022 al Compartimentului proceduri administrative, învățământ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Având în vedere prevederile art. 82(1), (2) și art. 105 (2) lit. „d” din Legea nr. 1/2011 - Legea educaţiei naţionale, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului nr. 5870/2021 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile art.5 (3) și art. 20(1) lit. „i” și lit. „j” din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 (7) lit. „a”, art. 139(3) lit. „a” și ale art. 196(1) lit. „a”, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.I. Se modifică Art. 2 din Hotărârea nr. 40/2022 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia, cu modificările și completările ulterioare, care va avea următorul conținut:

Art.2 Se aprobă un număr de 2397 burse școlare pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza municipiului Alba Iulia, începând cu semestrul II al anului școlar 2021-2022, după cum urmează:

  • burse de performanță - 36

  • burse de merit - 1054

  • burse de studiu - 328

  • burse de ajutor social – 979

Art.II. Se modifică Art. 3, pct. 2 și pct. 7 din Hotărârea nr. 40/2022 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia, cu modificările și completările ulterioare, care va avea următorul conținut:

 

NR. CRT.

UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT CU PERSONALITATE JURIDICĂ

BURSE DE PERFORMANȚĂ

BURSE DE MERIT

BURSE DE STUDIU

BURSE DE AJUTOR SOCIAL

2

Colegiul Economic „Dionise Pop Marțian”

5

25

13

120

7

Liceul cu Program Sportiv

5

87

30

137

 

Art.III. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 40/2022 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia rămân neschimbate.

Art.IV. Prezenta Hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art.V. Direcţia cheltuieli din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia va aduce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.VI. Hotărârea se comunică:

  • Primarului municipiului Alba Iulia

  • Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba

  • Colegiului Economic „Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia

  • Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia

  • Direcţiei cheltuieli

  • Compartimentului proceduri administrative, învățământ

 

 

 

Alba Iulia, 27 aprilie 2022

 

 

Președintele ședinței,                                                                     Contrasemnează,
    consilier                                                                                  Secretar general
Nanu Dana Elisabeta                                                                       Jeler Marcel     

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 18 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 90,00% din numărul consilierilor în funcție.

P.B.C.3ex