Hotărârea nr. 235 din 2022

privind îndreptarea unei erori materiale din preambulul și din actele preparatorii ale Hotărârii Consiliului Local nr. 79/2022 cu privire la propunerea de ,,RELOCARE ȘI CONSTRUIRE MONUMENT DE FOR PUBLIC”JUDEȚUL ALBA, ALBA IULIA, Strada UNIRII, FN

 
 
ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 235

privind îndreptarea unei erori materiale din preambulul și din actele preparatorii ale Hotărârii Consiliului Local nr. 79/2022 cu privire la propunerea de ,,RELOCARE ȘI CONSTRUIRE MONUMENT DE FOR PUBLIC”JUDEȚUL ALBA, ALBA IULIA, Strada UNIRII, FN

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 27 aprilie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale din preambulul și din actele preparatorii ale Hotărârii Consiliului Local nr. 79/2022 cu privire la propunerea de ,,RELOCARE ȘI CONSTRUIRE MONUMENT DE FOR PUBLIC” JUDEȚUL ALBA, ALBA IULIA, Strada UNIRII, FN inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 250/26.04.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 48092/26.04.2022 al Primarului Municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 48254/26.04.2022 al Direcției urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;

Văzând adresa nr. 4367/1/G/SJ/II.C.2/2022 înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr 47181 din 20.04.2022;

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajarea teritoriului și de urbanism modificat ulterior;

Având în vedere prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Ordinului nr. 233/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism modificat ulterior;

În temeiul prevederilor art. 129 (14), ale art. 139(1) şi ale art. 196 (1) lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.I: Îndreaptă eroarea materială la preambulul și actele preparatorii ale Hotărârii nr. 79 din 28.02.2022 a Consiliului Local, în sensul clarificării și completării obiectului hotărârii, astfel că în preambulul hotărârii și în toate actele preparatorii în loc de APROBARE ,,RELOCARE ȘI CONSTRUIRE MONUMENT DE FOR PUBLIC” se va citi APROBAREA PROPUNERII DE ,,RELOCARE ȘI CONSTRUIRE MONUMENT DE FOR PUBLIC”, în Alba Iulia, str. Unirii, F.N.

Art.II: Restul prevederilor Hotărârii nr 79/2022 a Consiliului Local al municipiului Alba Iulia vor rămâne neschimbate.

Art.III: Sarcinile din prezenta hotărâre vor fi duse la îndeplinire de Direcția urbanism şi amenajarea teritoriului din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia, în colaborare cu alte direcții ale administrației publice, după caz.

Art.IV: Prezenta hotărâre poate fi contestată în condițiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.V: Hotărârea se comunică către:

  • Primarul Municipiului Alba Iulia

  • Instituția Prefectului – Județul Alba

  • Direcția urbanism şi amenajarea teritoriului

 

 

 

Alba Iulia, 27 aprilie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                     Contrasemnează,
     Consilier                                                                                Secretar general
Nanu Dana Elisabeta                                                                         Jeler Marcel     

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 18 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 85,71 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex