Hotărârea nr. 236 din 2022

privind înaintarea către Guvernul României a Notei privind aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea imobilelor înscrise în Cartea funciară nr. 115981, respectiv nr. 115982 Alba Iulia din domeniul public al Municipiului Alba Iulia în domeniul public al Statului și darea în administrarea Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” S.A., în vederea realizării obiectivului de investiții „deviere linie aeriană de energie electrică LEA 220kV d.c. Mintia – Alba Iulia / Alba Iulia - Șugag, LEA 220kV d.c. Cluj Florești - Alba Iulia / Alba Iulia - Gâlceag”

 
 
ROMANIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 236

privind înaintarea către Guvernul României a Notei privind aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea imobilelor înscrise în Cartea funciară nr. 115981, respectiv nr. 115982 Alba Iulia din domeniul public al Municipiului Alba Iulia în domeniul public al Statului și darea în administrarea Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” S.A., în vederea realizării obiectivului de investiții „deviere linie aeriană de energie electrică LEA 220kV d.c. Mintia – Alba Iulia / Alba Iulia - Șugag, LEA 220kV d.c. Cluj Florești - Alba Iulia / Alba Iulia - Gâlceag”

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 27 aprilie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind înaintarea către Guvernul României a Notei privind aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea imobilelor înscrise în Cartea funciară nr. 115981, respectiv nr. 115982 Alba Iulia din domeniul public al Municipiului Alba Iulia în domeniul public al Statului și darea în administrarea Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” S.A., în vederea realizării obiectivului de investiții „deviere linie aeriană de energie electrică LEA 220kV d.c. Mintia – Alba Iulia / Alba Iulia - Șugag, LEA 220kV d.c. Cluj Florești - Alba Iulia / Alba Iulia – Gâlceag” inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 249/26.04.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 48115/26.04.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate 48218/26.04.2022 al Serviciului administrație publică locală, juridic contencios din cadrul Direcției juridică, administrație publică locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

Văzând prevederile art. 293(1) și (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 30 (3) și (4) din Legea nr. 123/2012 - Legea energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr. 55/09.02.2022 privind trecerea din domeniul privat al municipiului Alba Iulia în domeniul public al municipiului Alba Iulia asupra unor imobile situate în Ampoi I;

În temeiul prevederilor art. 129 (14), ale art. 139 (1) și ale art. 196 (1) lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Înaintează către Guvernul României Nota privind aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea imobilelor înscrise în Cartea funciară nr. 115981, respectiv nr. 115982 Alba Iulia din domeniul public al Municipiului Alba Iulia în domeniul public al Statului și darea în administrarea Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” S.A., în vederea realizării obiectivului de investiții „deviere linie aeriană de energie electrică LEA 220kV d.c. Mintia – Alba Iulia / Alba Iulia - Șugag, LEA 220kV d.c. Cluj Florești - Alba Iulia / Alba Iulia – Gâlceag”, anexă la prezenta hotărâre.

Art.2 Direcția juridică, administrație publică locală din aparatul de specialitate a Primarului municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.3 Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4 Hotărârea se comunică:

  • Primarului municipiului Alba Iulia

  • Instituției Prefectului – Județul Alba

  • Serviciului public comunitar pentru cadastru şi agricultură

  • Direcției juridice, administrație publică locală

  • Secretariatului General al Guvernului României

 

 

 

Alba Iulia, 27 aprilie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                      Contrasemnează,
  Consilier                                                                                     Secretar general
Nanu Dana Elisabeta                                                                         Jeler Marcel    

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 18 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 100 % din numărul consilierilor prezenți.

P.M.3ex