Hotărârea nr. 237 din 2022

privind revocarea Hotărârii nr. 13/2022 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia cu privire la aprobarea Acordului de Cooperare între Municipiul Alba Iulia și Asociația „Micul Prinț” Alba Iulia și a contribuției aferente anului 2022

 
 
ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 237

privind revocarea Hotărârii nr. 13/2022 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia cu privire la aprobarea Acordului de Cooperare între Municipiul Alba Iulia și Asociația „Micul Prinț” Alba Iulia și a contribuției aferente anului 2022

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 27 aprilie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr. 13/2022 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia cu privire la aprobarea Acordului de Cooperare între Municipiul Alba Iulia și Asociația „Micul Prinț” Alba Iulia și a contribuției aferente anului 2022- inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 251/26.04.2022;

Având în vedere adresa Instituţiei Prefectului – Județul Alba nr. 3261/1/G/SJ/II.C.2/2022 înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia cu nr. 31350/2022; referatul de aprobare nr. 48348/26.04.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 48393/26.04.2022 al Compartimentul proceduri administrative, învățământ din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

În temeiul prevederilor art.129(14), art. 139 (1) și art. 196 (1) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Aprobă revocarea Hotărârii nr. 13/2022 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia cu privire la aprobarea Acordului de Cooperare între Municipiul Alba Iulia și Asociația „Micul Prinț” Alba Iulia și a contribuției aferente anului 2022.

Art.2. Prezenta Hotărâre poate fi atacată în condițiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3. Compartimentul proceduri administrative, învățământ din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia va aduce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.4. Hotărârea se comunică:

- Primarului municipiului Alba Iulia

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba

- Unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Alba Iulia

- Direcţiei cheltuieli

- Compartimentului proceduri administrative, învățământ

 

 

 

Alba Iulia, 27 aprilie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                        Contrasemnează,
          consilier                                                                                Secretar general
Nanu Dana Elisabeta                                                                          Jeler Marcel 

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 14 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 70,00% din numărul consilierilor în funcție.

P.B.C.3ex