Hotărârea nr. 238 din 2022

privind deplasarea delegației municipiului Alba Iulia în orașul înfrățit Alessandria din Italia în perioada 1 – 5 mai 2022

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 238

privind deplasarea delegației municipiului Alba Iulia în orașul înfrățit Alessandria din Italia în perioada 1 – 5 mai 2022

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 27 aprilie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind deplasarea delegației municipiului Alba Iulia în orașul înfrățit Alessandria din Italia în perioada 1 – 5 mai 2022 - inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 252 /27.04.2022;

Având în vedere invitația primarului orașului Alessandria – oraș înfrățit cu Alba Iulia, înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia cu nr. 48312/26.04.2022, referatul de aprobare nr. 48582/27.04.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 48590/27.04.2022 al Compartimentului relații internaționale, parteneriate și inovare urbană din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Văzând prevederile HGR nr. 518/1995 privind drepturile şi obligaţiile personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art IV alin (4) lit. „b” din OUG nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare;

Văzând amendamentul de modificare a domnului consilier – Tudorașcu Raul Sebastian înregistrat cu nr. 18/252/27.04.2022 aprobat în cadrul ședinței ordinare a Consiliului local cu majoritate absolută, însemnând un număr de 18 voturi valabil exprimate;

În temeiul prevederilor art. 129 (2) lit “e”, ale art. 139 (3) lit. “a”și ale art. 196 (1) lit. “a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se aprobă deplasarea delegației municipiului Alba Iulia având următoarea componență: domnul Emil Antoniu POPESCU – viceprimar, domnul Claudiu Gheorghe NEMEȘ – consilier Cabinet Primar, domnul PRAȚIA Aron Mircea Lanu – consilier Cabinet Primar și domnul Petru HANEȘ – șofer, pentru a participa la sărbătoarea zilelor orașului Alessandria în perioada 1 – 5 mai 2022, deplasarea urmând a fi asigurată cu autoturismul instituției cu numărul de înmatriculare AB 04 WPA.

Art.2. Aprobă cheltuielile ocazionate de această deplasare, ce se vor suporta din bugetul local în cuantumurile prevăzute de HGR nr. 518/1995, cu modificările şi completările ulterioare, aferente ţării de destinaţie pentru membrii delegaţiei.

Art.3 Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4. Compartimentului relații internaționale, parteneriate și inovare urbană și Direcția cheltuieli din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia vor duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.5. Hotărârea se va comunica:

  • Primarului Municipiului Alba Iulia;

  • Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba.

  • Compartimentului Relații Internaționale, Parteneriate, Inovare Urbană

  • Membrilor delegației;

 

 

Alba Iulia, 27 aprilie 2022

 

 

Președintele ședinței,                                                                        Contrasemnează,
     consilier                                                                                      Secretar general
Nanu Dana Elisabeta                                                                           Jeler Marcel  

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 18 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 90,00% din numărul consilierilor în funcție.

P.B.C.3ex