Hotărârea nr. 239 din 2022

privind aprobarea participării Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului ”Dezvoltarea sistemului de transport public ecologic prin achiziționarea de vehicule nepoluante și stații de încărcare”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 10 - Fondul local, Subinvestiția I.1.1 Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante), în parteneriat cu Comuna Ciugud

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 239

privind aprobarea participării Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului ”Dezvoltarea sistemului de transport public ecologic prin achiziționarea de vehicule nepoluante și stații de încărcare”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 10 - Fondul local, Subinvestiția I.1.1 Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante), în parteneriat cu Comuna Ciugud

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință extraordinară cu convocare de îndată în data de 13 mai 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului ”Dezvoltarea sistemului de transport public ecologic prin achiziționarea de vehicule nepoluante și stații de încărcare”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 10 - Fondul local, Subinvestiția I.1.1 Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante), în parteneriat cu Comuna Ciugud inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 257/13.05.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 55253 din 12.05.2022 al Primarului Municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 55924/13.05.2022 al Compartimentului relații internaționale, parteneriate și inovare urbană din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizele favorabile ale Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ și ale Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

Văzând prevederile:

 • Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență și a Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României;

 • Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 şi nr. 1107/70 ale Consiliului;

 • Legii nr. 231/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020, privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de relansare și reziliență, necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadnłl Mecanismului de redresare și reziliență, respectiv a prevederilor O.U.G. nr, 124 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentftl elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, Ghidului specific Componentei 10 Fondul Local;

 • Art. 20(1) lit. a), lit. h) și lit. i), art. 24(2), art.35(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • Ordinului pentru aprobarea Ghidului specific — Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 — Fondul local*), publicat în Monitorul Oficial al României în data de 10 mai 2022;

În temeiul prevederilor art. 129 (2) lit. ”b”, art. 129 (2) lit. ”e” coroborat cu art. 129 (9) lit. ”a”, ale art. 139 (3) lit. ”d” și ale art. 196 (1) lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Revocă Hotărârea nr. 190 din 30 martie 2022 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia cu privire la aprobarea participării în cadrul proiectului “Achiziționarea a 16 vehicule nepoluante noi cu emisii zero de gaze de eșapament: autobuze electrice la nivelul Municipiului Alba Iulia”, a notei de fundamentare a investiției și a cheltuielilor legate de proiect.

Art.2 Se aprobă participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului ”Dezvoltarea sistemului de transport public ecologic prin achiziționarea de vehicule nepoluante și stații de încărcare”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 10 - Fondul local, Subinvestiția I.1.1 Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante), în parteneriat cu Comuna Ciugud.

Art.3 Se aprobă nota de fundamentare a proiectului ”Dezvoltarea sistemului de transport public ecologic prin achiziționarea de vehicule nepoluante și stații de încărcare” conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Se aprobă descrierea sumară a investiției privind proiectul ”Dezvoltarea sistemului de transport public ecologic prin achiziționarea de vehicule nepoluante și stații de încărcare”, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Se aprobă încheierea Acordului de parteneriat între Municipiul Alba Iulia și Comuna Ciugud, în scopul depunerii și implementării proiectului ”Dezvoltarea sistemului de transport public ecologic prin achiziționarea de vehicule nepoluante și stații de încărcare”, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Se aprobă valoarea totală a proiectului ”Dezvoltarea sistemului de transport public ecologic prin achiziționarea de vehicule nepoluante și stații de încărcare”, în cuantum de 58.191.236,70 lei (reprezentând cheltuieli eligibile asigurate din Planul Național de Redresare și Reziliență), la care se adaugă TVA în valoare de 11.056.334,97 lei, reprezentând cheltuieli asigurate din bugetul de stat.

Art.7 Se aprobă suportarea din bugetul local a eventualelor cheltuieli neeligibile corespunzătoare investiţiilor Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului ”Dezvoltarea sistemului de transport public ecologic prin achiziționarea de vehicule nepoluante și stații de încărcare” în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 10 - Fondul local, Subinvestiția I.1.1 Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante), în parteneriat cu Comuna Ciugud, care nu pot fi finanțate din bugetul de proiect și fără de care proiectul nu poate fi implementat.

Art.8 Se vor asigura din bugetul local sumele reprezentând cheltuielile conexe ce pot apărea pe durata implementării activităţilor proprii ale proiectului ”Dezvoltarea sistemului de transport public ecologic prin achiziționarea de vehicule nepoluante și stații de încărcare” în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 10 - Fondul local, Subinvestiția I.1.1 Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante), în parteneriat cu Comuna Ciugud, pentru implementarea în condiții optime a investiţiilor propuse şi a activităţilor complementare acestora, care nu pot fi finanțate din bugetul de proiect și fără de care proiectul nu poate fi implementat.

Art.9 Municipiul Alba Iulia se obligă să asigure spații adecvate pentru amplasarea unui număr de 45 de stații de încărcare pentru vehicule electrice, precum și costurile necesare pentru punerea în funcțiune a acestora. Contravaloarea celor 45 de stații de încărcare pentru vehicule electrice în cuantum de 5.538.037,50 lei fără va fi suportată din alocarea suplimentară asigurată în cadrul apelului de proiecte, stațiile urmând a fi achiziționate centralizat de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Art.10 Se mandatează Primarul Municipiului Alba Iulia să reprezinte solicitantul Municipiul Alba Iulia în relaţia cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației pe durata de pregătire a proiectului și a contractării, respectiv implementării proiectului.

Art.11 Se mandatează Primarul Municipiului Alba Iulia să reprezinte Municipiul Alba Iulia, în calitate de lider, în cadrul Acordului de Parteneriat, în relația cu Comuna Ciugud, și să semneze toate actele ce derivă din procestul de îndeplinire al acestuia.

Art.12 Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.13 Direcția tehnică, dezvoltare, Direcția cheltuieli și Compartimentul relații internaționale, parteneriate și inovare urbană din cadrul aparatului de specialitate al Primarului vor duce la îndeplinire sarcinile ce decurg din prezenta hotărâre.

Art.14 Hotărârea va fi comunicată către:

 • Primarul municipiului Alba Iulia

 • Instituția Prefectului - Județul Alba

 • Direcția cheltuieli

 • Direcția tehnică, dezvoltare

 • Compartimentul relații internaționale, parteneriate și inovare urbană

 • Managerul public

 • Direcția Programe

 • Comuna Ciugud

 

 

 

Alba Iulia, 13 mai 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                     Contrasemnează,
     Consilier                                                                                Secretar general
Nanu Dana Elisabeta                                                                        Jeler Marcel     

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 18 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 85,71 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex