Hotărârea nr. 24 din 2022

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,, ELABORARE PUZ PENTRU CONSTRUIRE HIPERMARKET KAUFLAND SI CONSTRUCTII ANEXE, AMENAJARI EXTERIOARE INCINTA, AMENAJARI ACCESE RUTIERE SI PIETONALE DIN DRUMURI PUBLICE, IMPREJMUIRE TEREN; ELEMENTE PUBLICITARE- modificare reglementari aprobate prin Hotărârea nr. 115/2016, art 13 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia”

 
ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL
 

HOTĂRÂREA NR. 24

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,, ELABORARE PUZ PENTRU CONSTRUIRE HIPERMARKET KAUFLAND SI CONSTRUCTII ANEXE, AMENAJARI EXTERIOARE INCINTA, AMENAJARI ACCESE RUTIERE SI PIETONALE DIN DRUMURI PUBLICE, IMPREJMUIRE TEREN; ELEMENTE PUBLICITARE- modificare reglementari aprobate prin Hotărârea nr. 115/2016, art 13 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia”

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 27 ianuarie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal : ,, ELABORARE PUZ PENTRU CONSTRUIRE HIPERMARKET KAUFLAND SI CONSTRUCTII ANEXE, AMENAJARI EXTERIOARE INCINTA, AMENAJARI ACCESE RUTIERE SI PIETONALE DIN DRUMURI PUBLICE, IMPREJMUIRE TEREN; ELEMENTE PUBLICITARE- modificare reglementari aprobate prin Hotărârea nr. 115/2016, art 13 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia” inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 11/18.01.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 141782/06.12.2021 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 6612/19.01.2022 al Direcției urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;

Având în vedere prevederile art.2(2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.25(1), art.47(1),(2),(3),(5) și art.48(1),(2),(3) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile sectiunii a 6-a, art. 57-61 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiul Alba Iulia aprobat cu Hotărârea nr. 158/2014 a Consiliului local, Planul Urbanistic Zonal Alba - Micesti aprobat prin Hotărârea nr. 108/2008 a Consiliului local, Planul Urbanistic Zonal Seigau aprobat prin Hotărârea nr. 159/2011 a Consiliului local, Planul Urbanistic Zonal Dealul Furcilor aprobat prin Hotărârea nr. 52/1996 a Consiliului local;

Având în vedere prevederile art. (10), (11), sectiunea a 3-a, sectiunea a 4-a, anexa 1 din Ordinului 2701/2010 privind Metodologiea de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism;

Având în vedere prevederile cap. III, art. (2), (10), (11), cap. IV, sectiunea a 2-a, sectiunea a 3-a, anexa 1, anexa 2, anexa 3, anexa 4 din Regulamentul Local privind implicarea publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si urbanism aprobat cu Hotărârea nr. 28/11.02.2011 a Consiliului local;

În temeiul prevederilor art. 129(2), lit. “c” coroborat cu art. 129(6), lit. “c”, ale art. 139(3) lit. “e” și ale art. 196(1) lit. “a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ modificat și completat ulterior,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1: Se însușește raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 96166/19.08.2021.

Aprobă Planul Urbanistic Zonal ,, ELABORARE PUZ PENTRU CONSTRUIRE HIPERMARKET KAUFLAND SI CONSTRUCTII ANEXE, AMENAJARI EXTERIOARE INCINTA, AMENAJARI ACCESE RUTIERE SI PIETONALE DIN DRUMURI PUBLICE, IMPREJMUIRE TEREN; ELEMENTE PUBLICITARE - modificare reglementari aprobate prin Hotărârea nr. 115/2016, art 13” a Consiliului local, ALBA IULIA, STR.TUDOR VLADIMIRESCU NR.78, solicitant KAUFLAND ROMANIA SCS, conform planului de situație anexat.

Art.2: Se stabilește, pentru documentația de urbanism PUZ de la art. 1, perioada de valabilitate de 3 ani.

Art.3: Sarcinile din prezenta hotărâre vor fi duse la îndeplinire de Direcția urbanism și amenajarea teritoriului din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia.

Art.4: Prezenta hotărâre poate fi contestata in condițiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările si completările ulterioare.

Art.: Hotărârea se comunică:

- Primarului municipiului Alba Iulia

- Instituției Prefectului – Județul Alba

- Direcției urbanism și amenajarea teritoriului

- Serviciului public comunitar pentru cadastru și agricultură

- Direcției tehnice, dezvoltare

- Direcției venituri

- Biroului evidență patrimoniu și sistem informatic geografic

 

 

 

Alba Iulia, 27 ianuarie 2022

 

 

Președintele ședinței,                                                                    Contrasemnează,
   Consilier                                                                                  Secretar general
Tudorașcu Raul Sebastian                                                                  Jeler Marcel      

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 19 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 90,47 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex