Hotărârea nr. 240 din 2022

privind aprobarea participării Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului ”Instalarea unui sistem de supraveghere video integrat și inteligent la nivelul stațiilor de transport public local de pe raza municipiului Alba Iulia”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 10 - Fondul local, Subinvestiția I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local)

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 240

privind aprobarea participării Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului Instalarea unui sistem de supraveghere video integrat și inteligent la nivelul stațiilor de transport public local de pe raza municipiului Alba Iulia”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 10 - Fondul local, Subinvestiția I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local)

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință extraordinară cu convocare de îndată în data de 13 mai 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului ”Instalarea unui sistem de supraveghere video integrat și inteligent la nivelul stațiilor de transport public local de pe raza municipiului Alba Iulia”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 10 - Fondul local, Subinvestiția I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local) inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 256/13.05.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 55532 din 12.05.2022 al Primarului Municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 55927/13.05.2022 al Compartimentului relații internaționale, parteneriate și inovare urbană din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Văzând prevederile:

 • Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență și a Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României;

 • Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 şi nr. 1107/70 ale Consiliului;

 • Legii nr. 231/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020, privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de relansare și reziliență, necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadnłl Mecanismului de redresare și reziliență, respectiv a prevederilor O.U.G. nr, 124 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentftl elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, Ghidului specific Componentei 10 Fondul Local;

 • Art. 20 (1) lit “a”, lit “h’ și lit. “c”, art 24 (2) și art. 44 alin. I din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • Ordinului pentru aprobarea Ghidului specific — Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 — Fondul local*), publicat în Monitorul Oficial al României în data de 10 mai 2022;

În temeiul prevederilor art.129 (2) lit. ”b” coroborat cu art 129 (4) lit “f” ale art. 139 (3) lit. ”d” și ale art. 196 (1) lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Se aprobă participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului ”Instalarea unui sistem de supraveghere video integrat și inteligent la nivelul stațiilor de transport public local de pe raza municipiului Alba Iulia”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 10 - Fondul local, Subinvestiția I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local).

Art.2 Se aprobă nota de fundamentare a proiectului ”Instalarea unui sistem de supraveghere video integrat și inteligent la nivelul stațiilor de transport public local de pe raza municipiului Alba Iulia”, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă descrierea sumară a investiției privind proiectul ”Instalarea unui sistem de supraveghere video integrat și inteligent la nivelul stațiilor de transport public local de pe raza municipiului Alba Iulia”, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Se aprobă valoarea totală a proiectului ”Instalarea unui sistem de supraveghere video integrat și inteligent la nivelul stațiilor de transport public local de pe raza municipiului Alba Iulia”, în cuantum de 846.704,40 lei (reprezentând cheltuieli eligibile asigurate din Planul Național de Redresare și Reziliență), la care se adaugă TVA în valoare de 160.873,84 lei, reprezentând cheltuieli asigurate din bugetul de stat.

Art.5 Se aprobă suportarea din bugetul local a eventualelor cheltuieli neeligibile corespunzătoare investiţiilor Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului ”Instalarea unui sistem de supraveghere video integrat și inteligent la nivelul stațiilor de transport public local de pe raza municipiului Alba Iulia” în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 10 - Fondul local, Subinvestiția I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local), care nu pot fi finanțate din bugetul de proiect și fără de care proiectul nu poate fi implementat.

Art.6 Se vor asigura din bugetul local sumele reprezentând cheltuielile conexe ce pot apărea pe durata implementării activităţilor proprii ale proiectului ”Instalarea unui sistem de supraveghere video integrat și inteligent la nivelul stațiilor de transport public local de pe raza municipiului Alba Iulia” în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 10 - Fondul local, Subinvestiția I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local), pentru implementarea în condiții optime a investiţiilor propuse şi a activităţilor complementare acestora, care nu pot fi finanțate din bugetul de proiect și fără de care proiectul nu poate fi implementat.

Art.7 Se mandatează Primarul Municipiului Alba Iulia să reprezinte solicitantul Municipiul Alba Iulia în relaţia cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației pe durata de pregătire a proiectului și a contractării, respectiv implementării proiectului.

Art.8 Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.9 Direcția tehnică, dezvoltare și Compartimentul relații internaționale, parteneriate și inovare urbană din cadrul aparatului de specialitate al Primarului vor duce la îndeplinire sarcinile ce decurg din prezenta hotărâre;

Art.10 Hotărârea va fi comunicată către:

 • Primarul municipiului Alba Iulia

 • Instituția Prefectului - Județul Alba

 • Direcția cheltuieli

 • Direcția tehnică, dezvoltare

 • Compartimentul relații internaționale, parteneriate și inovare urbană

 • Managerul public

 • Direcția programe

 

 

 

Alba Iulia, 13 mai 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                           Contrasemnează,
  Consilier                                                                                         Secretar general
Nanu Dana Elisabeta                                                                              Jeler Marcel     

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 18 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 85,71 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex