Hotărârea nr. 241 din 2022

privind aprobarea depunerii proiectului “REALIZAREA INFRASTRUCTURII PENTRU BICICLETE ÎN MUNICIPIUL ALBA IULIA -ZONA MAMUT” și participarea la Programul National de Redresare și Reziliență, Componenta 10- Fondul local

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 241

privind aprobarea depunerii proiectului “REALIZAREA INFRASTRUCTURII PENTRU BICICLETE ÎN MUNICIPIUL ALBA IULIA -ZONA MAMUT” și participarea la Programul National de Redresare și Reziliență, Componenta 10- Fondul local

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință extraordinară cu convocare de îndată în data de 13 mai 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului “REALIZAREA INFRASTRUCTURII PENTRU BICICLETE ÎN MUNICIPIUL ALBA IULIA -ZONA MAMUT” și participarea la Programul National de Redresare și Reziliență, Componenta 10- Fondul local inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 255/13.05.2022;

Având în vedere referatul nr. aprobare nr.55905/13.05.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 55936/13.05.2022 al Direcției programe din cadrul aparatului de specialiatte al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Văzând prevederile Ghidului specific - Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 - Fondul local, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 999/2022;

Văzând prevederile Legii nr. 273 din 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 (2) lit. ”b” coroborat cu art. 129 (4) lit.”f”, ale art. 139 (1) și ale art. 196 (1) lit.”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

ART.1 Aprobă depunerea proiectului “REALIZAREA INFRASTRUCTURII PENTRU BICICLETE ÎN MUNICIPIUL ALBA IULIA -ZONA MAMUT” și participarea la Programul National de Redresare și Reziliență, Componenta 10 - Fondul local, având valoarea totală eligibilă în sumă de 2.463.319,08 lei (fără TVA), în cadrul PNRR-Componenta 10 – Fondul local.

ART.2 Municipiul Alba Iulia se angajează să finanțeze toate cheltuielile neeligibile care asigură implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico -economice/contractul de lucrări, solicitate în etapa de implementare.

ART.3 Aprobă Descrierea sumară a investiției propusă prin proiect și Nota de fundamentare, conform anexelor nr. 1 și nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.4 Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004, Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

ART.5 Direcția programe și Direcția tehnică, dezvoltare din aparatul de specialitate a Primarului vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.6 Hotărârea se va comunica către:

  • Primarului Municipiului Alba Iulia

  • Instituția Prefectului -Județul Alba

  • Direcția cheltuieli

  • Direcția tehnică, dezvoltare

  • Direcția juridică administrație publică locală;

  • Direcția programe

 

 

 

Alba Iulia, 13 mai 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                           Contrasemnează,
   Consilier                                                                                         Secretar general
Nanu Dana Elisabeta                                                                              Jeler Marcel   

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 18 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 85,71 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex